Hyppää sisältöön

Valve

Valmennusta ja vertaisoppimista muuttuvassa toimintaympäristössä

Tavoitteena on parantaa Keski-Suomen ja Pirkanmaan Green Care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjien sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävien tai toimintaansa alalle laajentavien hyvinvointialan yrittäjien osaamista.

Hankkeen aikataulu:1.2. – 31.10.2023
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
Euroopan sosiaalirahasto ESR, REACT-EU
Työtehoseuran logo

VALVE-hankkeen tavoitteena on lisätä valmiuksia uudistaa ja kehittää yritystoimintaa selviytymään korona-ajan yli ja sitä seuraavassa uudessa toimintaympäristössä. Osallistujia valmennetaan omaksumaan uusia toimintatapoja, kehittämään uusia palvelutuotteita sekä parantamaan tuottavuutta. Hanke edistää yrittäjien vertaisoppimista, verkostoitumista ja yhteistyötä sekä vertaistuen avulla eteenpäin selviämistä. Verkostoitumisen kautta saadaan uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Vertaistuen ja -oppimisen avulla voidaan jakaa kokemuksia ja ongelman ratkaisukeinoja sekä löytää uusia näkökulmia muutosprosessin toteuttamiseen. Hanke parantaa yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin.

Hankkeessa vahvistetaan yritysten tietoisuutta kestävistä ja vastuullisista palveluista. Vastuullinen ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on jatkossa palveluyritykselle yhä tärkeämpi tapa toimia ja kestävien valintojen näkyminen asiakkaalle on edellytys kilpailukykyiseen, pitkäjänteiseen toimintaan. Hankkeen myötä yrittäjien tietoisuus ja osaaminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä yritystoiminnasta lisääntyy. 

Hankkeen toimenpiteet, kuten yritysvalmennukset ja voimatreffit tarjoavat koulutusta, sparrausta ja vertaisoppimista. Toimenpiteet edistävät yritysten ja niiden henkilöstön osaamista ja muutoskyvykkyyttä. Hanketoimenpiteillä tuetaan yritysten ja työpaikkojen säilymistä ja yritystoiminnan elpymistä pitkään jatkuneen Covid 19 -pandemia jälkeen. Yrityksille tarjotaan konkreettista tukea yritystoiminnan uudelleen-muotoiluun ja henkilöstön työhyvinvointiin.

Liiketoimintaosaamista vahvistamalla yritysten toiminnasta saadaan kannattavaa ja taloudellisesti kestävää. Keskeistä kriisin jälkeen on keskittyä toiminnan kehittämisessä uuden ideointiin ja tulevaisuuden toimenpiteisiin.

Toimenpiteitä

 • kartoitetaan yritysten nykytila ja autetaan yrittäjiä fokusoimaan keskeiset kehittämisintressinsä
 • tarjotaan yritysvalmennusta ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä
 • edistetään vertaisoppimista, verkostoitumista ja yhteistyötä
 • tarjotaan tukea jaksamiseen ja työhyvinvointiin
 • järjestetään voimatreffejä, joissa yrittäjät voivat vaihtaa kokemuksia, saada vertaistukea ja etsiä yhteistyökumppaneita

Hyödyt yrityksille

 • auttaa yrityksiä selviytymään yhdessä kriisin yli sekä kehittämään toimintaansa uudessa toimintaympäristössä
 • edesauttaa yrittäjiä oman ammatti-identiteetin ja osaamisen vahvistamisessa
 • tukee yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista
 • edistää yrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä sekä vertaistuen avulla eteenpäin selviämistä
 • parantaa yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin
 • lisää tietoisuutta ja osaamista ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä yritystoiminnasta sekä Green Care -toiminnan periaatteista
 • edistää luonnon arvojen ja luonnon tarjoamien palvelujen tunnistamista ja vahvistaa niitä toimijoiden yhteistyöllä

Valmennusteemat

Yritysvalmennukset on rakennettu teemakokonaisuuksista tarvelähtöisesti. Koulutukset on toteutettu valmennuksellisella otteella ja niissä on hyödynnetty vertaisoppimista. Sparrauspäivien välissä yritykset ovat toteuttaneet yrityskohtaisia kehittämistehtäviä ja -toimenpiteitä yritysvalmentajien tuella. Valmennuskokonaisuuteen ovat kuuluneet:

1. Brändäys ja markkinointi
– yrityksen vision ja mission kirkastaminen ja brändäyksen merkitys oman toiminnan markkinoinnissa
– sähköinen viestintä ja markkinointi
– oman ammatti-identiteetin ja osaamisen vahvistaminen sekä näkyväksi tekeminen 

2. Uudet tuote- ja palveluideat 
– uusien palvelutuotteiden kehittäminen ja tuotteistaminen
– digitaalinen myynti
– Green Care-toiminnan periaatteet

3. Liiketoimintaosaaminen
– hinnoittelu ja kannattavuuden parantaminen liiketoiminnassa
– asiakkuuksien ja kysynnän tunnistaminen
– taloushallinnon perusteet

4.  Tuottavuusvalmennus
– itsensä johtaminen, työn organisointi, delegointi
– oman toiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen 
– sujuvat työprosessit ja toiminnan pullonkaulat

5. Kestävä yritystoiminta
– palvelut kestävän kehityksen näkökulmasta (ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys)
– kestävä yritystoiminta viestinnässä ja markkinoinnissa
– palvelujen vaikuttavuus ja laatu

6. Työhyvinvointi ja yrittäjän oma jaksaminen
– oma jaksaminen, henkinen ja fyysinen hyvinvointi, työyhteisön hyvinvoimti
– stressin aiheuttajat ja keinot purkaa stressiä

Materiaalit

Tuottavuusvalmennukset:
Liiketoimintaosaaminen:
Työhyvinvointi:
Kestävä yritystoiminta:
Uudet tuote- ja palveluideat:
Brändäys ja markkinointi:
Muut tilaisuudet:

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku