Hyppää sisältöön

Valkku

Valmennusta ja tukea yritystoiminnan uudistamiseen

Tavoitteena on parantaa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen Green Care-, luonto- ja elämysmatkailuyrittäjien sekä luontoa toiminnassaan hyödyntävien hyvinvointialan yrittäjien osaamista.

Hankkeen aikataulu:1.8.2021 – 31.10.2023
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Euroopan sosiaalirahasto ESR, REACT-EU
Työtehoseuran logo

VALKKU-hankkeen tavoitteena on lisätä valmiuksia uudistaa ja kehittää yritystoimintaa selviytymään korona-ajan yli ja sitä seuraavassa uudessa toimintaympäristössä. Hanke edistää luonnon arvojen ja luonnon tarjoamien palvelujen tunnistamista ja vahvistaa niitä toimijoiden yhteistyöllä. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan kohderyhmän tietoisuutta kestävistä ja vastuullisista palveluista. Toimenpiteet, kuten yritysvalmennukset, vertaistapaamiset ja voimavisiitit tarjoavat koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja vertaisoppimista. Toimenpiteet edistävät yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä.

VALKKU-hanke edesauttaa luontoa toiminnassaan hyödyntäviä yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä oman ammatti-identiteetin ja osaamisen vahvistamisessa. Hanke tekee näkyväksi kasvun mahdollisuudet ja tarjoaa työkaluja yrityksen kasvun tueksi. Hanke parantaa yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti yksinyrittäjällä ja mikroyrityksissä. Yhteistyöverkostossa yrittäjä voi oppia toisilta yrittäjiltä ja verkostot mahdollistavat palvelujen tuottamisen kokonaisvaltaisesti eri osaamisia yhdistellen. Vertaistuen saaminen avaa yrityksille uusia näköaloja ja uskoa omiin selviytymismahdollisuuksiin. VALKKU-hanke nostaa ekologisesti kestävän kehityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden luonnolliseksi osaksi. Vastuullinen toimintatapa ja kestävän kehityksen mukainen toiminta on jatkossa palveluyritykselle yhä tärkeämpi tapa toimia. Hankkeen myötä yrittäjien tietoisuus ja osaaminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä yritystoiminnasta lisääntyy. 

Toimenpiteitä

 • yritysten nykytilan kartoitus ja toimenpiteiden kohdennus kartoituksen pohjalta esiin nousseisiin aiheisiin
 • autetaan yrittäjiä fokusoimaan keskeiset kehittämisintressinsä
 • tarjotaan yritysvalmennusta, neuvontaa ja ohjausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia, osaamista ja muutoskyvykkyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä
 • tarjotaan tukea jaksamiseen ja työhyvinvointiin
 • järjestetään vertaistapaamisia ja voimavisiittejä, joissa yrittäjät voivat vaihtaa kokemuksia, saada vertaistukea ja etsiä yhteistyökumppaneita

Hyödyt yrityksille

 • auttaa yrityksiä selviytymään kriisin yli sekä kehittämään toimintaansa uudessa toimintaympäristössä
 • edesauttaa yrittäjiä oman ammatti-identiteetin ja osaamisen vahvistamisessa sekä näkyväksi tekemisessä
 • tukee yrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista
 • edistää yrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä sekä vertaistuen avulla eteenpäin selviämistä
 • parantaa yritysten, yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin
 • lisää tietoisuutta ja osaamista ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä yritystoiminnasta
 • edistää luonnon arvojen ja luonnon tarjoamien palvelujen tunnistamista ja vahvistaa niitä toimijoiden yhteistyöllä

Tulokset ja materiaalit

TTS Työtehoseura on koonnut infograafin ja materiaalipaketin mikro- ja pk-yritysten käyttöön. Niissä on hyödynnetty VALKKU-hankkeen valmennusmateriaaleja sekä muita aiheeseen liittyviä aineistoja. Infograafissa on kuvattu yrittäjän kannalta tärkeät VALKKU-hankkeessa käsitellyt teemat.

Materiaalipaketista löytyy monipuolisesti tietoa yritystoiminnan kehittämiseen ja yrittäjän oman jaksamisen tueksi. VALKKU-hankkeen luontolähtöisiä palveluja tuottavien yrittäjien lisäksi materiaalipakettia voivat hyödyntää myös muiden alojen yrittäjät. Aineistot on jaoteltu hankkeessa toteutettujen teemojen alle. Materiaalit ovat tulostettavia ja tallennettavia PDF-tiedostoja sekä linkkejä.

1. BRÄNDÄYS JA MARKKINOINTI

Visio, missio, brändi:

Yrittäjän brändiopas – näin kehität brändiäsi – Yrittajat.fi

Uutta liiketoimintaa maaseudulle www.palma.fi

Sähköinen viestintä ja markkinointi:

Sosiaalisen median kuvakoot (Call to Action)

Tietosuoja (tietosuojaapkyrityksille.fi)

Yrittäjän pieni digiopas – somesta strategiaan (theseus.fi)

Digitaalisen markkinoinnin kasikirja mikro- ja pk-yritykselle.pdf (theseus.fi)

Digityökirja (theseus.fi)

Yrittäjän digitietosivusto

Yrittajan-digitieto-opas_ digimarkkinointi ja some

2. UUDET TUOTE- JA PALVELUIDEAT

Tuotteistaminen  ja asiakkuuksien tunnistaminen:

Uutta liiketoimintaa maaseudulle www.palma.fi

Käyttäjälähtöisten matkailupalvelujen kehittämisen opas (theseus.fi)

toimivaravintola.fi – Virtuaalinen toimintamalli ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämiseen

Hinnoittelu ja kannattavuuden parantaminen:

Työkalut yrittäjälle – Yrittajat.fi

Yritystulkki-perustietoa yrittäjälle

10 kysymystä kasvuun (Intotalo) 

3. TUOTTAVUUS

Seitseman keinoa parantaa itsensa johtamisen taitoja TTL

Työprosessin mallintaminen työn yhteisen kehittämisen välineenä TTL

toimivaravintola.fi – Virtuaalinen toimintamalli ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämiseen

Palveluiden laatu ja vaikuttavuus:

 Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatutyökirja (gcfinland.fi)

4. KESTÄVÄ YRITYSTOIMINTA

Kestävyys ja vastuullisuus:

Kestävää kasvua yrityksille kiertotalouden liiketoimintamalleista SITRA

Miksi yrityksen kannattaa asettaa tiedeperustaiset luontotavoitteet?  

Vastuullisuuden työkirja yrittäjille

Ympäristösertifikaatit ja -ohjelmat:

Sertifioinnit ja ohjelmat – Visit Finland

 Laskureita ympäristövaikutusten arviointiin ja seurantaan (syke.fi)

Matkailualan  CO2-laskuri  

 Ympäristömerkit ja -sertifikaatit yrityksille valintaopas  Ekokompassi

5. TYÖHYVINVOINTI JA YRITTÄJÄN OMA JAKSAMINEN

toimivaravintola.fi – Virtuaalinen toimintamalli ravitsemisalan liiketoiminnan kehittämiseen

Miten voit? -työhyvinvointitesti TTL

Mars matkalle! Terveyttä työpaikoille -suositukset TTL

Työhyvinvoinnin portaat -työkirja TTK

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku