Hyppää sisältöön

Uudessa teknologiassa on potentiaalia

Viljelijä ajaa traktoria.kuva traktorin hytissä

Tärkeimmät peltoviljelyssä käytettävästä uudesta, digitaalisesta teknologiasta saatavat hyödyt ovat positiivinen kehitys työn ja muiden tuotantopanosten käytössä, ympäristökuormituksessa sekä sadon määrässä ja laadussa. Uudella teknologialla saadaan myös lisäarvoa urakointiin ja edistetään maatalousalan imagoa. Tiedot käyvät ilmi TTS Työtehoseurassa toteutetun kirjallisuus- ja haastattelututkimuksen tuloksista.

– Selkeintä hyötyä on toistaiseksi saatu eritasoisesta ajoautomatiikasta, josta haastatelluilla yrittäjillä on myös pisimmät kokemukset, tarkentaa erikoistutkija Janne Karttunen TTS:stä.

Datasta koetaan olevan hyötyä

Tietoa ja ennen kaikkea kokemuksia uudesta teknologiasta hankitaan tyypillisesti ensin vuokraamalla, koekäyttämällä tai toisten yrittäjien, kuten yhteistyökumppaneiden tai urakoijien, kautta. Omien kokemuksien jakaminen vaikuttaa teknologian yleistymiseen lähiseudulla. Teknologiaan liittyville hankinta-, asennus- ja neuvontapalveluille on maassamme kasvavaa kysyntää. Eri järjestelmien tuottamasta datasta koetaan olevan hyötyä, mutta datojen yhteensopimattomuus aiheuttaa vielä vaivaa.

Uuden teknologian hyödyt ovat toistaiseksi ennemmin perustellusti arvioitavissa kuin luotettavasti mitattavissa. Datan keruun, käsittelyn ja käytön helpottuminen luo perustaa kehittyvän datatalouden lisäksi hyötyjen mittaamiselle. Hyödyt vastaavat peltoviljelyn kestävyyteen muualta ruokajärjestelmästä kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin. Uuden teknologian käyttöönottoa kannattaa tukea, jotta hyötyjä saadaan realisoitua. Datan avulla odotetaan saatavan tuotteille jatkossa lisäarvoa. Sijaa tulisi kuitenkin olla myös perinteisin menetelmin tuotetuille tuotteille.

– Hyödyt ulottuvat yksittäisen tilan taloudesta, peltojen viljelykunnosta ja peltotyötä tekevistä henkilöistä lopulta koko ruokajärjestelmään, muistuttaa Karttunen.

Edellä kuvattu ilmenee sähköisestä julkaisusta, joka perustuu Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittamaan Teknohyöty-tutkimukseen. Tutkimuksessa selvitettiin uuden teknologian avulla saavutettuja taloudellisia, ympäristöön kohdistuvia ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttavia hyötyjä peltoviljelyssä. Lisäksi tarkasteltiin teknologian hankintaan, käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä kokemuksia.

Yhteystiedot

Karttunen, J., Palva, R., Lätti, M. ja Hennola, V. 2024. Uuden teknologian hyödyt peltoviljelyssä. TTS:n julkaisuja 475: 1–35. Saatavana tutkimuksen kotisivuilta: www.tts.fi/hankkeet/maatalous/teknohyoty/

Haku