Hyppää sisältöön
Maatalousyritysten proaktiiviset, inhimilliset riskit ennakoivat sukupolvenvaihdosneuvontapalvelut

Maatilan onnistunut omistajanvaihdos

ProSPVn tuloksena tuotettiin kokonaiskuva maatilan sukupolvenvaihdoksesta ja kuvaus palveluympäristöstä, jossa omistajanvaihdos tapahtuu. Kokonaiskuva nojaa vuorovaikutussosiologiseen tarkasteluun. Siinä omistajanvaihdoksen suunnittelun ja toteutuksen nähdään tapahtuvan osallistuvien ihmisten vuorovaikutuksessa, jossa tuotetaan edellytykset onnistuneeseen omistajanvaihdokseen. Käytännössä se tarkoittaa luopuvien ja jatkavien yrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä avointa ja mukaan ottavaa vuoropuhelua keskenään ja omistajanvaihdosta edistäviä palveluja tuottavien asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.

MAATILAN ONNISTUNUT OMISTAJANVAIHDOS

on elämän myönteinen käännekohta:

 • joka tarjoaa mahdollisuuden tuottaa entistä parempaa liiketoimintaa ja eväitä hyvään elämään
 • johon liittyy paljon ratkaistavia asioita ja suuria, välillä hankaliakin tunteita
 • jota kannattaa ryhtyä valmistelemaan jo n. 3–8 vuotta ennen kuin se on ajankohtainen
 • johon on löydettävissä erilaisia vaihtoehtoja
 • johon on saatavilla monipuolista apua ja tukea.

Kokonaiskuva maatilan omistajanvaihdokseen liittyvistä asioista ja siihen tarjolla olevista palveluista esitetään Maatilan omistajanvaihdosta kuvaavana puuna. Omistajanvaihdospuu on rakennettu ennen kaikkea maatilan omistajanvaihdosta suunnittelevan ja toteuttavan yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä avuksi. Sen tarkoitus on edistää omistajanvaihdosprosessin suunnittelua huomioiden omistajanvaihdoksen kokonaisuus ja kunkin omistajanvaihdostilanteen erityisyys.

Omistajanvaihdoksen osapuolet voivat keskustella omistajanvaihdospuun äärellä yhdessä perheen ja asiantuntijoiden kanssa, mistä asioista juuri meidän prosessimme koostuu ja mitä tekemistä omistajanvaihdos meiltä vaatii.

Linkki tarkempaan puukuvaan

Puu toimii taustakuvana yrityksen ja perheen tarpeisiin vastaavan omistajanvaihdosprosessin luomiseksi yhdessä perheen ja asiatuntijoiden kanssa. Perheyritysmuotoisen omistajanvaihdospuun juuret ulottuvat perheyrityksen historiaan, jossa on muotoutunut sille ominaiset tavat keskustella, neuvotella ja tehdä päätöksiä yrityksen menestymiseksi jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Puu kurottaa kohti toivottua tulevaisuutta.

Omistajanvaihdoksen käynnistäminen edellyttää

 • liiketoimintakelpoista yritystä
 • yrityksen omistavalta yrittäjältä aitoa halua luopua yrityksestä ja siirtää liiketoiminta seuraavan yrittäjän vastuulle
 • jatkavaa yrittäjää, jolla on halu omistaa yritys sekä intoa ja halua jatkaa ja kehittää yritystä.

Onnistuneessa omistajanvaihdoksessa sen osapuolet muodostavat toisiaan kuullen yhteisen näkemyksen siitä, millainen on onnistunut omistajanvaihdos, ja asettavat tavoitteet, johon omistajanvaihdos tähtää.

Puu jäsentää niitä asioita, joita omistajanvaihdoksen onnistumiseksi kannattaa käsitellä ja sopia perheen kesken ja eri sidosryhmien kanssa. Puusta löytyy omat oksansa

 • liiketoiminnan nykytilan arviointiin
 • luopumisen ja jatkamisen edellytysten arviointiin
 • jatkajan yrittäjäosaamisen kehittämiseen
 • omistajanvaihdoksessa käsiteltäviin sisältöasioihin
 • yrityksen haltuunottoon

Lisäksi kuvataan eri asioihin liittyvät asiantuntijatahot, jotka tarjoavat apua asioiden käsittelyyn. Asiantuntijoilla on erilaisia rooleja maatilan omistajanvaihdoksessa. Omistajanvaihdospuu auttaa asiantuntijaa paikantamaan oman roolinsa ja jäsentämään suhdettaan omistajanvaihdoksen osapuoliin ja käsiteltäviin asioihin.

OMISTAJANVAIHDOS KÄYNNISTYY KESKUSTELEMALLA

Omistajanvaihdoksen käynnistäminen riittävän ajoissa vaatii sitä, että omistajanvaihdoksesta keskustellaan. Siksi on hyvä hakeutua säännöllisesti omistajanvaihdosta käsitteleviin keskusteluihin perheen kesken, maatalouden erilaisissa tapahtumissa, maatalousneuvonnassa ja vertaisverkostoissa.

Maatalousyritysten omistajanvaihdosten kehittämistyössä on todettu, että omistajanvaihdosten käynnistämistä ja toteuttamista vaivaa puhumattomuus. Toisaalta puhetta voi olla joskus paljonkin, mutta inhimillis-sosiaalinen ulottuvuus (ihmisten tarpeet, toiveet, odotukset ja osallistuminen) jää usein taloudellis-tuotannollisen tarkastelun jalkoihin.  

Jos keskustelu omistajanvaihdokseen osallistuvien ihmisten välillä uupuu, ihmiset luulevat tietävänsä, mitä toinen ajattelee tai sivuuttavat toistensa näkökulmat. Tosiasia on, että ihminen ei voi ajatella toisen puolesta. Jos hän niin tekee, hän luulee ja arvaa, mitä toinen tietää, ajattelee ja haluaa. Omistajanvaihdoksen perustaminen luuloille altistaa riskeille ja konflikteille, jotka vaarantavat niin tulevaisuuden liiketoiminnan kuin perhesuhteet.

Omistajanvaihdoksen ja sitä koskevan pohdinnan ja keskustelujen käynnistäminen vaatii sitä, että tiedetään, mitä asioita pitää pohtia ja mistä keskustella. ProSPV-hanke laati yrittäjien ja omistajanvaihdokseen palveluja tarjoavien asiantuntijoiden avuksi omistajanvaihdoksen käynnistämistä edistämään tarkoitettuja kysymyksiä.

KÄYNNISTYSKYSYMYKSIÄ LUOPUVILLE YRITTÄJILLE

Omistajanvaihdoksen valmistelu ja osapuolet

Milloin yrityksesi sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi?
Keihin sukupolvenvaihdos vaikuttaa?

 • perheessä/suvussa
 • yrityksen liiketoiminnassa
 • verkostoissasi

Mitä omistajanvaihdos mahdollistaa sinulle ja perheellesi?
Keiden kanssa voit keskustella omistajanvaihdoksesta?
Keiden sana painaa? Keillä ole niin väliä?

Omat tarpeet, toiveet ja halut

Mihin asioihin sinulla on vahva mielipide tai näkemys?
Miten tuot mielipiteesi ja näkemyksesi keskusteluun?
Mitä sukupolvenvaihdoksessa pitää ehdottomasti tapahtua, jotta olet siihen valmis?
Miten ehtosi vaikuttavat sinulle? Miten ne vaikuttavat liiketoiminnan kannalta tärkeisiin ihmisiin?

Onnistunut omistajanvaihdos

Mitä onnistuneessa omistajanvaihdoksessa tapahtuu: 

 • sinulle?
 • perheessä?
 • liiketoiminnassa ja sen johtamisessa?
 • omistuksissa?

Keiden tuen tarvitset?

Omistajanvaihdoskeskustelut

Keneltä saat tukea ja voit hakea tukea tasapuoliseen, kaikkia osapuolia kuulevaan keskusteluun?
Mistä asioista on helppo puhua? Mistä vaikeaa?
Mikä helpottaa/helpottaisi puhumista?

KÄYNNISTYSKYSYMYKSIÄ JATKAVILLE YRITTÄJILLE

Omat tarpeet, toiveet ja halut

Mikä kannustaa sinua jatkamaan yritystä?
Mitä omistajanvaihdos mahdollistaa sinulle ja perheellesi?
Millä edellytyksin olet valmis jatkamaan yritystä?
Mitä sukupolvenvaihdoksessa pitää ehdottomasti tapahtua, jotta olet siihen valmis?
Mitä ehdoistasi seuraa sinulle tärkeille ihmisille ja yrityksen liiketoiminnalle?

Onnistunut omistajanvaihdos

Mitä onnistuneessa omistajanvaihdoksessa tapahtuu: 

 • sinulle?
 • perheessä?
 • liiketoiminnassa ja sen johtamisessa?
 • omistuksissa?

Mihin asioihin sinulla on vahva mielipide tai näkemys?
Miten tuot mielipiteesi ja näkemyksesi keskusteluun?

Omistajanvaihdoksen tuki

Kenen kanssa ja missä voit keskustella omistajanvaihdoksesta?
Keiltä tarvitset ja saat tukea ja apua yrityksen haltuunottoon?

Omistajanvaihdoskeskustelut

Keneltä saat tukea ja voit hakea tukea tasapuoliseen, kaikkia osapuolia kuulevaan keskusteluun?
Mistä asioista on helppo puhua? Mistä vaikeaa?
Mikä helpottaa/helpottaisi puhumista?

KÄYNNISTYSKYSYMYKSIÄ PERHEEN POHDITTAVAKSI

Perheen tavat keskustella ja etsiä ratkaisuja

Miten perheessä yleensä keskustellaan?
Miten perheessä ratkaistaan ongelmia?
Miten tehdään valintoja ja päätöksiä?
Mitkä asiat edistävät tasapuolista ja kaikkia kuulevaa keskustelua?
Mistä haetaan/ voidaan ja halutaan hakea tukea hankalilta tuntuviin keskusteluihin?

Perheenjäsenten osallisuus ja roolit omistajanvaihdoksessa

Keille yrityksestä puhuminen kuuluu?
Keiden kuuluu osallistua omistajanpolvenvaihdoksen toteuttamiseen?
Keiden kuuluu tietää, miten omistajanvaihdosta valmistellaan ja miten se toteutetaan?
Mitkä asiat omistajanvaihdoksessa kuuluvat vain joillekin ja miksi? Mitä heidän pitäisi ymmärtää ja mitä he haluavat tietää näistä asioista?

Vaalittavat ja muutettavat asiat

Mitä asioita perheessä pidetään tärkeinä ja arvokkaina?
Mitkä asiat yrityksen omistajanvaihdoksessa ovat tärkeitä ja arvokkaita?
Mitä omistajanvaihdos mahdollistaa perheelle ja perheenjäsenille?
Mitä tulevaisuuden yrityksessä halutaan säilyttää? Mitä on tarpeen muuttaa ja mitä ollaan valmiit muuttamaan? Mistä ollaan valmiit luopumaan ja on tarpeen luopua?
Millaisina perheenjäsenten suhteiden halutaan omistajanvaihdoksen jälkeen jatkuvan?

KÄYNNISTYSKYSYMYKSIÄ OMISTAJANVAIHDOKSESSA AUTTAVALLE ASIANTUNTIJALLE 

Omistajanvaihdoksen osapuolet ja viestintä

Keitä yrityksen omistajanvaihdos koskee?
Ketkä osallistuvat onnistuneen sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseen?
Keiden kuuluu saada tietää, miten omistajanvaihdosta valmistellaan ja miten se toteutetaan? Miten asioista tiedotetaan?

Omistajanvaihdoskeskustelut ja verkostoyhteistyö

Mihin asioihin sinulla on vahva mielipide tai näkemys?
Miten tuot mielipiteesi ja näkemyksesi keskusteluun?
Miten varmistat tasapuolisen ja kaikkia osapuolia kuulevan keskustelun?
Mitkä ovat sinun vahvuusalueesi? Mihin asioihin tarvitset muita? Keiltä voi hakea ja haet tukea ja apua?
Minkälaisin menettelyin ja keskusteluin edistät omistajanvaihdoksen tuotannollis-taloudellisten riskien systemaattista ennakointia ja torjuntaa?
Minkälaisin menettelyin ja keskusteluin edistät omistajanvaihdoksen inhimillis-sosiaalisten riskien systemaattista käsittelyä ja torjuntaa?

ONNISTUNUT OMISTAJANVAIHDOS SYNTYY RISKEJÄ TUNNISTAMALLA JA TORJUMALLA

Onnistunut omistajanvaihdos toteutuu, kun omistajanvaihdoksen toteuttamiseen osallistuvat toimijat tunnistavat toimintaan liittyvät riskit systemaattisesti ja torjuvat niitä yhteisvoimin. Keskeiset maatilan omistajanvaihdokseen liittyvät riskit ja niiden torjunnan keinot esitetään seuraavissa tauluissa:

Edellä esitetyt ProSPV-hankkeen tulokset löytyvät jatkossa myös Agrihubin omistajanvaihdoksia käsitteleviltä sivuilta, joiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2024.

Lisätietoja

Haku