Hyppää sisältöön

Maatalousyritysten tuottavuuden esteet

Tuottavuusesteet

Maatalouden tuottavuusesteitä ei aikaisemmin ole selvitetty näin kattavasti. Tuloksia voidaan käyttää monipuolisesti apuna tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja neuvontatyössä, joiden tavoitteena on auttaa maatalousyrittäjiä parantamaan yrityksensä tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tietoja voidaan käyttää tilakohtaisten tuottavuuden kehittämisen haasteiden tunnistamiseen sekä tiloilla käytössä olevien ratkaisuvaihtoehtojen arviointiin ja uusien ratkaisujen hakemiseen yhdessä tilojen kanssa. Lisäksi hallinto- ja lainsäädäntötahot saavat tietoa keskeisimmistä kehitystarpeista, joihin voivat vaikuttaa omassa toiminnassaan.

Hankkeen aikataulu:1/2017 – 8/2018
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa maatalousyritysten tuottavuuden ja erityisesti työn tuottavuuden kehittymistä rajoittavat tekijät sekä arvioida niiden keskinäistä merkittävyyttä. Kartoituksessa pääpaino on maatalousyritysten sisäisissä tuottavuusesteissä, jotka ovat yrityksen omien toimenpiteiden vaikutuspiirissä. Nämä selvittämällä, niistä ja niihin kohdistuvista ratkaisuehdotuksista tiedottamisella sekä kriittisimpiin tuottavuuden kehittämisen esteisiin neuvonta- ja kehittämistyötä suuntaamalla maatilayritysten tuottavuutta on mahdollista kehittää. Tämä parantaa myös maatalousyritysten kannattavuutta, kilpailukykyä ja yrittäjien hyvinvointia.

Samalla kartoitettiin myös maatalousyritysten ulkoisia tuottavuusesteitä, jotka ovat yleensä yritysten suorien vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevia tekijöitä. Näihin voidaan kuitenkin vaikuttaa tuottamalla ja levittämällä tietoa suoraan tai esimerkiksi etujärjestöjen kautta hallinto- ja lainsäädäntötyötä tekeville tahoille.

Tavoitteena on innostaa, ohjata ja sitouttaa maatalousyrittäjiä oman tilan jatkuvaan kehittämiseen jatkuvan parantamisen mallin mukaan, jossa eri prosesseja tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa toimintaa muutetaan vastaamaan toimintaympäristöä.

Tulokset ja yhteenveto

Keskeisimpiä maatalouden sisäisiä tuottavuusesteitä ovat maatalouden asiantuntijoille ja toisaalta maatalousyrittäjille suunnattujen kyselyjen kuilutunnusluvulla mitattuina tilusrakenne, peltojen kasvukunto ja kyky mitat toimintaa. Muita keskeisiä sisäisiä tuottavuusesteitä ovat

  • johtamiseen liittyvät: kyky antaa palautetta, kyky ihmisten johtamiseen, liiketaloudellinen osaaminen, organisointikyky, kyky hyödyntää sisäisten järjestelmien tuottamaa tietoa sekä työntekijöiden koulutus ja ohjaus
  • työvoimaan liittyvät: työvoiman ammatillinen osaaminen, työvoiman kyky osallistua toi-minnan kehittämiseen, työvoiman asenne kehittämiseen
  • tuotantorakennusten toiminnallisuus
  • yhteistyökyky.

Keskisimmät maatalouden ulkoiset tuottavuusesteet kyselyjen kuilutunnuslukujen perusteella ovat lainsäädäntö ja hallinnon toimenpiteet, osa-aikaisen työvoiman saatavuus sekä valtiovallan panostukset tutkimukseen ja kehittämiseen / innovaatiojärjestelmän toimivuus. Muita tärkeitä ulkoisia tuottavuusesteitä ovat tilojen / yritysten välinen yhteistyö, pysyvän työvoiman saatavuus, palkkauksen kustannukset, tukipolitiikka, rahoituksen saatavuus sekä urakointi- ja muiden työpalvelujen saatavuus.

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku