Hyppää sisältöön

AutoFuture

Automaatiotekniikan tulevaisuudennäkymät maataloustuotannossa

Suomalaisten maatalouskoneita valmistavien yrityksien edustajat tuottavat osan tutkimusaineistosta, jolla vastataan yritysten tulevaisuuden tarpeisiin. Tutkimusaineisto kerätään kustannustehokkailla haastatteluilla, ja tuloksista laadittava käytännönläheinen raportti on vapaasti saatavilla internetistä. Raportti lähetetään kaikille tutkimuksessa haastatelluille alan asiantuntijoille ja ydintulokset raportoidaan ammattilehtikirjoituksissa. Tämä edistää tulosten jalkauttamista maatalouskoneteollisuuden lisäksi maatalousyrittäjien ja alan asiantuntijoiden keskuuteen. Kotimainen maatalouskoneteollisuus voi edistää tuloksien avulla automaatiotekniikkaan liittyvää tuotekehitystään ja kilpailukykyään. Maatalousyrittäjät ja alan asiantuntijat voivat tuloksien avulla kehittää omaa työtään.

Hankkeen aikataulu:3-12/2018
Hankkeen toteuttajat:TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Tässä tutkimuksessa selvitetään automaatiotekniikan käytön nykytila ja tulevaisuudennäkymät maamme maataloustuotannossa. Automaatiotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia maamme maataloustuotannon kilpailukyvyn, työolosuhteiden ja työn tuottavuuden kehittämisessä selvitetään koti- ja ulkomaisten esimerkkien avulla. Tutkimus antaa raamit siitä, missä olosuhteissa yleisimmät automaatiotekniset investoinnit ovat kannattavia.

Tulokset ja yhteenveto

Tutkimuksessa selvitettiin automaatiotekniikan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä maamme peltokasvi- ja kotieläintuotannossa. Tutkimuksessa toteutettiin sähköinen kysely, johon vastanneet henkilöt (n=22) edustivat maatalousalan tutkimusta ja opetusta, asiantuntijapalveluita sekä maatalouskoneteollisuutta ja ‑kauppaa.

Kyselytulosten mukaan maassamme yleistä automaatiotekniikkaa ovat mm. paikannusjärjestelmät, ajolinjaopastimet, päiste- ja lohkoautomatiikka, satokartoitus-, täsmäviljely- ja ilmakuvausjärjestelmät ml. dronet, lypsy-, ruokinta- ja lannanpoistojärjestelmät, prosessien seuranta- ja säätöjärjestelmät sekä tuotantoa tukevat tietokoneohjelmat.

Lähivuosina yleistyvää automaatiotekniikkaa ovat mm. automaattiohjauksen kehittyvät sovellukset, konenäköön perustuva täsmäkasvinsuojelu, maaperäsensorit sekä itsekulkevat rehu-, puhdistus- ja pesurobotit. Täysin autonomisten traktoreiden, puimureiden ja peltorobottien markkinoille tuloa saadaan odottaa vielä useita vuosia.

Perusteltujen arvioiden mukaan automaatiotekniikan suhteellinen hankintahinta laskee lähivuosina. Sen olosuhdekestävyyden, tarkkuuden, käytettävyyden, valikoiman ja käytön suhteellisen yleisyyden odotetaan kasvavan. Samaan aikaan riippuvuus toimivista sähkö- ja tietoliikenneyhteyksistä ja laadukkaasta huoltoverkostosta kasvaa.

Automaatiotekniikan avulla kyetään perustellusti kehittämään maataloustuotannon sato- ja tuotostasoa, työkustannusten ja työkuormituksen hallintaa, työturvallisuutta ja työn tuottavuutta. Myös tuotteiden laatua ja jäljitettävyyttä, alan julkisuuskuvaa sekä energiatehokkuutta ja ympäristökuormituksen hallintaa kyetään kehittämään.

Keskeisimpiä hyötyjä ja kannustimia automaatiotekniikan käytölle ovat sen mahdollistama positiivinen kehitys työn määrässä ja laadussa, tuotantopanosten käytössä sekä sato- ja tuotostasossa. Koko ruokaketju hyötyy tuotannon laaduntarkkailun ja kestävyyden, tuotetiedon keruun ja tuotteiden jäljitettävyyden tehostumisesta.

Keskeisimpiä haittoja ja esteitä automaatiotekniikan käytölle ovat investointi-, huolto- ja korjauskustannukset sekä eri osapuolten osaaminen ja automaatioteknisten järjestelmien yhteensopimattomuus. Tietosuojakysymykset, tiedon omistajuus ja tietokoneohjelmien käytettävyys ovat kasvavia haasteita.

Automaatioteknisten investointien taloudellista järkevyyttä voidaan arvioida suhteessa yrityksen taloudellisen tuloksen kehittymiseen. Tuloksen osatekijöitä ovat myytyjen tuotteiden määrä ja laatu sekä tuotantopanosten käyttö ml. työn määrä ja sen luonne.

Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen toimintavarmuutta ja eri osapuolien varautumista häiriötilanteisiin tulee lisätä. Automaatiotekniikan valinnan, käytön ja huollon kehittämisessä kannattaa hyödyntää uusia virtuaaliteknisiä ratkaisuja ja simulaattoreita.

Automaatiotekniikka tarjoaa hyvät mahdollisuudet maamme maataloustuotannon kilpailukyvyn, työolosuhteiden ja työn tuottavuuden kehittämiseen. Tämä kuitenkin edellyttää, että ruokaketjun kaikkien osapuolien lisäksi myös tutkimus, koulutus ja asiantuntijapalvelut kehittävät maatalouden automaatioteknistä osaamistaan.

Julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilö

Haku