Hyppää sisältöön

3D-koulutusta ja oppilaitosyhteistyötä kouluttajille maarakennusalalla

Ylimmäisen kylässä Vihtijärvellä TTS Työtehoseuran maarakennusalan oppimisympäristössä järjestettiin koulutus, joka yhdisti 3D-teknologian, liikkuvan oppimisympäristön ja oppilaitos- sekä yritysyhteistyön uudenlaisella tavalla. Koulutuspäivien tavoitteena eri oppilaitosten kouluttajille oli mahdollistaa jatkossa tehokas, moderni ja monipuolinen kouluttaminen maarakennusalalla.

Kaksipäiväisen koulutuksen ytimessä oli maarakennuskoneiden 3D-teknologia ja lähtökohtana saada laitevalmistaja kouluttamaan laitteiden käyttämistä juuri niin, kuin laitevalmistaja on sen ajatellut koulutettavan opiskelijoille. Idean taustalla oli vuosittaisessa infra-alan kouluttavien oppilaitosten oppilaitosyhteistyöpäivässä kesken syntyneestä ajatuksesta alan opetuksen kehittämisestä yhdessä. Tavoitteena oli myös saada yhteisesti järjestetty koulutustapahtuma kouluttajille kustannustehokkaasti.

”Palaute koulutuksesta oli kaikkinensa erinomaista, ja keskustelua syntyi runsaasti. Kouluttajat olivat innokkaita oppimaan ja saivat suoraan käyttöönsä arvokasta materiaalia,” toteaa kahden päivän koulutuksesta vastannut pääkouluttaja Satu Malo Novatronilta.

Koneohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyy myös haasteita, Malo huomauttaa. Usein teknologian käyttöönottoa ja hyväksymistä hidastaa muutosvastarinta. Hän korostaa, että itse koneohjausjärjestelmän perustoiminnot eivät ole vaikeita, mutta koko mallipohjaisen rakentamisen ymmärtäminen vaatii aikaa. Tämän vuoksi koulutuksen avulla pyrittiin lisäämään tietoa tästä asiasta.

Yksi haaste on se, että ammattialan opettajat eivät välttämättä ole käyttäneet koneohjausjärjestelmiä itse ollessaan aikaisemmin töissä maarakennusalalla, lisää Malo koulutuksessa huomioituihin haasteisiin. Heillä saattaa olla rajoitetusti aikaa perehtyä tähän teknologiaan samalla kun he hoitavat opetustyötään ja luovat opetusmateriaalia ja oppimisympäristöjä opiskelijoilleen. Lisäksi opetusryhmät voivat olla suuria, ja jos oppilaitoksessa on vain vähän koneohjausjärjestelmiä, opiskelijoilla on vähemmän mahdollisuuksia käytännön harjoitteluun.

Etuna on kuitenkin se, että nyt neljässä eri oppilaitoksessa on samanlainen koulutusmateriaali, mikä voi edistää tasalaatuista opetusta näiden oppilaitosten välillä, toteaa Malo koulutuksesta saatuihin etuihin.

Oppilaitosyhteistyö rikastuttaa oppimista

Yhteistyö eri oppilaitosten välillä oli olennainen osa koulutusta. TTS Työtehoseuran kouluttajien lisäksi Keudasta, Luksiasta ja Riveriasta saapuneet kouluttajat toivat oman osaamisensa ja näkökulmansa koulutukseen. Tämä kokemustenvaihto oppimisen lomassa rikastuttaa oppimiskokemusta ja valmistaa heitä monipuolisesti erilaisiin koulutustehtäviin omassa työssään kouluttaessa omia opiskelijoita oppilaitoksissaan.

Parhaiten opettajat pystyvät toteuttamaan työtään, kun he ovat itse hyvin perehtyneitä asiaan eli opettajille aikaa kouluttautumiseen joko itsenäisesti tai muilla tavoin.

Tärkeää on ymmärtää tutkinnonperusteiden vaatimukset ja kouluttautua, jotta opettajat voivat toteuttaa tehtävänsä parhaiten. Novatronin järjestämässä opettajien koulutuksessa opiskeltiin mallipohjaista rakentamista työkoneenkuljettajan näkökulmasta, sekä koneohjausjärjestelmän ja GNSS- mittaussauvan käyttöä. Koulutuksessa käytetyt opetuskäyttöön sopivat koulutusmateriaalit auttavat oppilaitoksia käytännön harjoitteissa, toteaa Malo.

Malo huomauttaa, että yhteisen koulutuksen ansiosta eri oppilaitosten opettajat voivat keskustella yhdessä esimerkiksi 3D-koneohjauksen opetukseen liittyvistä tutkinnonperusteista. Koko Suomessa opetuksen toteuttaminen ja tutkinnonperusteiden tulkinta voivat vaihdella, ja tämä yhteistyö auttaa luomaan yhtenäisempää opetusta alalla.

”Koulutus oli minusta erinomainen ja helposti ymmärrettävä. Se tarjoaa vahvan perustan oman osaamiseni kehittämiselle ja antaa eväät oman koulutukseni parantamiseen. Novatronilta saadun luvan käyttää heidän opetusmateriaaliaan ansiosta voimme luoda laadukkaan opetusjakson,” kommentoi koulutukseen osallistunut Jari Väisänen, TTS Työtehoseuran kouluttaja.

Koneohjausjärjestelmän rooli maarakennusalalla tulevaisuudessa

Koneohjausjärjestelmät ovat nykypäivänä tehneet monia asioita helpommiksi rakennuskohteen tilaajille, suunnittelijoille, koneurakoitsijoille, maanmittaajille, kuljettajille ja maarakennustyöntekijöille. Näiden järjestelmien kehitys jatkuu. Erityisesti senttimetriluokan tarkkaa satelliittipaikannusta hyödyntävät koneohjausjärjestelmät mahdollistavat tulevaisuudessa autonomisten työkoneiden käytön. Nämä koneet kykenevät toimimaan itsenäisesti tietomallin perusteella, ja ihminen voi ohjata useampaa konetta samanaikaisesti sisätiloista käsin, toteaa alan kehityksestä Malo.

Simulaattorit rekassa tukevat oppimista

Toinen koulutuksen keskeisistä osista oli liikkuva oppimisympäristö, joka on toteutettu Riverian eli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayh ymän koulutusrekkaan. Tällä kertaa rekka pysäköitiin Ylimmäiseen Riverian maarakennusalan kouluttajien Ossi Pippurin ja Antti Laakkosen toimesta.

Koulutusrekka kulkee tapahtumasta toiseen, myös tarvittaessa oppilaitoksesta tai yrityksestä toiseen ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella erilaisia koneiden käyttötaitoja ja 3D-koneohjausta turvallisessa ja kontrolloidussa ympäristössä. Tämä mahdollistaa opiskelijoille reaalimaailman tuntuman koneiden ohjauksessa ja valmistaa heitä työmaaolosuhteisiin turvallisessa ja kontrolloidussa ympäristössä. Se auttaa opiskelijoita voittamaan pelkonsa suurista koneista ja siirtymään helpommin oikeaan työympäristöön.

Yleensä opiskelijoiden koulutus sisältää vaiheittaisen lähestymistavan, jossa rekka on osa opetusta. Tämä tarkoittaa erilaisten harjoitusten tekemistä esimerkiksi kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla, joissa vaatimustasoa voidaan säätää. Opiskelijat seuraavat valmiiksi suunniteltua oppimispolkua. Simulaattoreilla harjoittelun jälkeen siirrytään tekemään vastaavia harjoituksia oikeilla koneilla harjoituskentällä.

Laitteissa on myös datankeruumenetelmät, jotka tuottavat kattavia raportteja harjoituksista, mikä mahdollistaa keskustelut opiskelijoiden kanssa harjoittelun onnistumisesta ja kehittämistarpeista. Koulutus alkaa perusteista, kuten liikeradoista, ja edistyy siitä eteenpäin.

Tulevaisuudessa Riverian kouluttajat Pippuri ja Laakkonen haluavat kehittää yhteistyötä ja yhteistyöverkostoa muun muassa juuri maarakennusalan koulutuksissa.

”Hanketoiminnan avulla kehitämme uusia menetelmiä, parannamme olemassa olevia rakenteita ja laajennamme yhteistyöverkostoamme. Tämä koulutus toimii esimerkkinä hyvien käytänteiden jakamisesta. Toimintamme ei rajoitu vain omaan maakuntaamme tai perinteisiin tiloihimme, vaan laajennamme vaikutustamme yhteistyöverkostomme avulla, jopa valtakunnallisesti,” toteaa Riverian kouluttaja Ossi Pippuri tästä monen oppilaitoksen yhteistyössä toteutetun koulutuksen päätteeksi.

Haku