Hyppää sisältöön

Jatkuvan kasvatuksen koulutusmallin jalkautus ja jatkokehittäminen (JAAKKO)

Kohderyhmään kuuluivat metsäalan oppilaitokset, hakkuukoneenkuljettajat, työnantajat ja järjestöt.

Hankkeen aikataulu:1/2022 – 3/2023
Hankkeen toteuttajat: TTS Työtehoseura
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriö

Jatkuvan kasvatuksen koulutusmallin jalkautus ja jatkokehittäminen (JAAKKO) -hankkeen tavoitteena oli tarjota täydennyskoulutuskonseptia metsäalan oppilaitosten ja toimijoiden käyttöön. Näin pyrittiin edistämään hakkuukoneenkuljettajien ja muiden alan toimijoiden kuten metsäpalveluyritysten osaamista kestävän metsänhoidon ja monipuolisten hakkuukäytänteiden osalta. Painotuksena oli jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmät. Koulutusmalli on kehitetty MonimuotohakkuuEXPERTTI-hankkeessa vuonna 2020 ja sen toimivuutta on pilotoitu MoniTEHO-hankkeessa vuonna 2021.

Hakkuukäytänteiden monipuolistaminen ja erityisesti jatkuvan kasvatuksen menetelmien hyödyntäminen siihen soveltuvilla kohteilla palvelee metsänomistajien tarpeita. Luonnonhoidon valtavirtaistaminen ja laadukas toteuttaminen ovat osa kestävää metsätaloutta hakkuutavasta riippumatta.

Tulokset ja yhteenveto

Koulutuskonseptia jalkautettiin olemalla yhteydessä metsäalan oppilaitoksiin ja järjestämällä webinaari koulutusmateriaalin hyödyntämisen lisäämiseksi. Oppilaitoksia avustettiin yksilöllisesti koulutusmateriaalin käyttöönotossa.

Olemassa olevaa materiaalipakettia täydennettiin tuottamalla videoita jatkuvan kasvatuksen hakkuiden laadukkaasta toteuttamisesta esimerkkikohteilla. Lisäksi tuotettiin metsäkoneenkuljettajan tarkistuslista jatkuvan kasvatuksen kohteissa tehtäviä hakkuita varten.

Verkko-oppimisympäristön alusta päivitettiin modernimmaksi ja käytettävämmäksi. Uuden materiaalin julkaisemisen lisäksi oppimisympäristöön päivitettiin hankkeen aikana uudistuneet PEFC-metsänhoitokriteerit.

Julkaisut ja linkit

Koulutusmateriaalit: https://tts.ccsi.io/ (luo käyttäjätunnus ja kirjaudu sisään), ks. erit. videot ja tarkistuslista jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmien opintomoduulissa

Webinaari: https://youtu.be/VkvF4lcQoh4

Tapahtumat

 Järjestettiin pilottikoulutuksia neljällä eri paikkakunnalla

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku