Hyppää sisältöön

Smart Farmers

Menestyvät maataloustuottajat

Hankkeen pääkohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti maatalouspolitiikan suunnitteluun osallistuvat kansalliset ja EU-tason sidosryhmät sekä tuotantoaan kehittävät maatalousyrittäjät. Ensin mainittuihin kuuluvat ministeriöiden virkamiehet, komission työntekijät, maa- ja ympäristöpolitiikasta päättävät poliitikot sekä etu- ja kansalaisjärjestöt. Maatalousyrittäjät ja neuvontajärjestöt voivat suoraan hyödyntää tuloksia oman toimintansa kehittämisessä ja osaamispääomansa kartoittamisessa kannattavuuden, työn tuottavuuden ja hallitun rakennemuutoksen näkökulmista.

Hankkeen aikataulu:2/2019 – 3/2022
Hankkeen toteuttajat:Pellervon taloustutkimus PTT (hankkeen koordinointi), TTS Työtehoseura ja Luonnonvarakeskus LUKE.
Hankkeen rahoittajat:Maa- ja metsätalousministeriön Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera)

Mitä ja miten menestyvät maatilayrittäjät tekevät toisin?

Hankkeen tavoitteena tunnistetaan maatalousyrittäjien menestykseen vaikuttava tekijöiden ketju:

 • tilakohtaisesti,
 • alueellisesti,
 • tuotantosuunnittain ja
 • koko maataloussektorin tasolla.

Hankkeen avulla:

 • Tuotetaan tietoa, miten maatilojen kannattavuutta ja menestystä voitaisiin edistää.
 • Tunnistetaan ne maatalousyrittäjät, jotka pystyvät vastaamaan maataloussektorille kohdistettuihin odotuksiin.
 • Pystytään tekemään vaihtoehtoisia politiikkasuosituksia maatalouden rakennemuutoksen edistämiseksi.

Tulokset ja yhteenveto

Hankkeessa toteutetun yrittäjäkyselyn (n=1342) yksityiskohtaisia tuloksia löytyy oheisesta kalvosarjasta.

Menestyvät ja ei-menestyvät maatalousyrittäjät

Menestymiselle haluttiin löytää pelkkää taloudellista menestymistä laajempi ja yleispätevämpi selitys.

Yrittäjä luokiteltiin menestyväksi, kun

a) hänen tilansa kuului maataloustuotannon taloudellisen kannattavuuden suhteen aineiston parhaaseen viidennekseen,

b) vastaaja koki menestyneensä maatalousyrittäjänä melko tai erittäin hyvin ja

c) vastaaja koki sekä fyysisen että psyykkisen työkykynsä melko tai erittäin hyväksi verrattuna työn asettamiin vaatimuksiin.

Yrittäjä luokiteltiin ei-menestyväksi, kun edellä kuvatut kriteerit toteutuivat käänteisesti.

Ydintuloksia

 • Rohkaisevaa on, että menestyviä maatalousyrittäjiä löytyi peltoalaltaan kaikenkokoisilta tiloilta, kaikista mannermaakunnista ja lähes kaikista tuotantosuunnista, kun kutakin näistä muuttujista tarkasteltiin erikseen. Voi olla sattumasta kiinni, että kahdesta päätuotantosuunnasta ei tässä kyselyssä löytynyt menestyviä yrittäjiä.  
 • Ei-menestyvien yrittäjien tilanne on monin tavoin huolestuttava ja tilan tuotannon jatkuvuus voi olla vaakalaudalla. Loput vastaajat sijoittuivat edellisten välille, josta he voivat nousta menestyvien joukkoon, pysyä paikoillaan tai tippua ei-menestyvien joukkoon.
 • Menestyvillä yrittäjillä on määritelmän mukaisesti hyvä työkyky ja taloustilanne. He ovat osaavia ja työssään motivoituneita yrityskokonaisuuden järjestelmällisiä johtajia. Enemmistöllä on peltoalaltaan keskikokoista suurempi kasvi- tai eläintila.
 • Tutkimus antaa myös viitteitä siitä, että menestymistä voi tukea myös muun muassa yrittäjän aktiivisuus eri tietolähteiden hyödyntämisessä ja hieman alhaisempi ikä sekä tilan yritystoiminnan laajentaminen ja monialaisuus sekä uuden teknologian runsaampi käyttö peltoviljelyssä, kukin muuttuja erikseen tarkasteltuna.
 • Ei-menestyvillä yrittäjillä on määritelmän mukaisesti huono työkyky ja taloustilanne. Heillä on haasteita osaamisen, työmotivaation ja johtamisen kanssa. Enemmistöllä on peltoalaltaan korkeintaan keskikokoinen tila, usein kasvitila.
 • Tulosten perusteella voidaan suositella, että maatalousyrittäjien johtamis- ja taloustaitoja sekä muuta osaamista, kuten riskienhallintaa sekä uuden teknologian sekä kirjallisten suunnitelmien ja sopimusten käyttöä, ja työkyvystä huolehtimista kannattaa ylläpitää ja kehittää.

Linkit ja julkaisut

Hankkeen yhteyshenkilöt

Haku