Ikääntyvät asukkaat taantuvien taajamien voimavara

20.12.2018 12.45

Harvaan asutulla maaseudulla palvelut vähenevät ja oman palvelutarpeen lisääntyessä ikääntyvä väestö kokee usein olevansa pakkomuuton edessä taajamaan. Yksin maaseutukodissaan asuva voi tuntea yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä fyysisen toimintakyvyn heiketessä ongelmia arjessa selviytymisessä. Yksin asuvien iäkkäiden määrän kasvu ja koettu turvattomuuden tunne lisäävät tarvetta erilaisille asumismuodoille kuten yhteisölliselle asumiselle.

Yhteinen koti maalla -hankkeen päätavoitteena on ollut parantaa yhteisöllisen asumisen avulla ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla ja lisätä sitä kautta maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu-, hyvinvointi-, hoivapalvelu- sekä rakennusalan yrittäjiltä. Hankkeen toteuttivat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom, TTS Työtehoseura sekä Saimaan ammattikorkeakoulu. Hankkeen tuloksista koottiin opas, joka toimii käsikirjana niin asukkaille kuin yhteisöllistä asumista suunnitteleville kuntapäättäjille ja rakennusyrityksille. Haja-asutusalueiden lisäksi oppaasta löytyy vinkkejä myös urbaanimpaan yhteisöasumiseen. Opas on ladattavissa tämän artikkelin lopusta.
Yhteinen koti maalla -hanke  TTS Työtehoseura

Maaseutualueella on erilaisia asuinalueita, kuten kuntakeskusten kerrostalo- ja rivitaloalueita, omakotitaloalueita ja harvaan asutun maaseudun asutusta. Mahdollisuuksia erilaisten yhteisöllisyyttä luovien ja siihen kannustavien mallien toteuttamiseen voidaan löytää kaikista erilaisista asumistyypeistä. Yhteinen koti maalla -hankkeessa on toimittu kolmella pilottialueella Haminassa, Rautjärven Asemanseudulla ja Luumäellä. Näillä alueilla kehitettiin yhteistyössä asukkaiden sekä paikallisten julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa erilaisiin asumis- ja asuinaluetyyppeihin sopivia, asukkaiden tarpeisiin vastaavia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja. Aina ei ollut mahdollista säilyttää vanhaa, ja silloin suunniteltiin uusia esteettömiä asuntoja yhteistiloineen ja toimintoineen sekä ikääntyneitä aktivoivia palveluja. 

Pilottikohteissa saatujen kokemusten perusteella syntyi tämä opas yhteisöllisyyttä ja asumista parantavista tilaratkaisuista ja myös järkevistä laitevalinnoista ikääntyvien yhteisöllisissä asumismalleissa. 

Yhteinen koti maalla -hankkeen tärkeimpänä tuloksena on mahdollistaa ikäihmisten asuminen tutussa asuinympäristössään ja valita yhteisöllinen asumismuoto, joka vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä tukee arjessa selviytymistä. Elävässä yhteisössä tarjotaan parhaimmillaan eri-ikäisille ja erilaisessa elämän tilanteessa oleville osallistumisen mahdollisuudet, asuinympäristön luonteesta ja asukkaiden tarpeista ja toiveista lähtien. Kun ikäihmiset jäävät asumaan omaan asuinympäristöönsä, luodaan samalla uusia mahdollisuuksia maaseudun palveluyrittäjyydelle.  Arvo-kustannusanalyysi, missä vertailtiin asumisen kustannuksia asukkaan ja yhteiskunnan kannalta, osoitti näissä kohteissa myös, että kotona asuminen olisi ikääntyessä selvästi kalliimpi vaihtoehto kuin yhteisöasuminen.

Lataa tästä Yhteinen koti maalla -hankkeen opas:
  Ikääntyvät asukkaat taantuvien taajamien voimavara

Palaa otsikoihin