Työnantajana sinulla on vastuu työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Sinun vastuullasi on arvioida työn riskit. Suomen Kalankasvattajaliitto on tehnyt kalataloustyön riskiarviointiin seuraavat työkalut: 

Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi_ohje (pdf) (317.7 KB)(tulostettava versio)

Työpaikkaselvitys_malli_tyhjä (pdf) (95.2 KB) (tulostettava versio)

Nämä arviointityökalut auttavat sinua tunnistamaan työn vaara- ja haittatekijöitä, arvioimaan riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja merkitystä sekä poistamaan riskejä työstä. Voit kehittää työoloja ja suunnitella toimenpiteitä ja toteuttaa ne tekemäsi riskiarvioinnin perusteella.

Työnantajana sinun velvollisuutesi on sekä toteuttaa kehittämistoimenpiteet että seurata niiden vaikutuksia työn turvallisuudelle ja terveydelle. Sisäistämällä riskinarvioinnin periaatteet opit tarkastelemaan työympäristön ja työyhteisön toimintatapoja turvallisuuden näkökulmasta. Erityisen tärkeää tämä on uusien ja kokemattomien työntekijöiden sekä kausiluonteisesti työskentelevien työntekijöiden kohdalla. Aina kun yrityksessä otetaan käyttöön esimerkiksi uusia työmenetelmiä, kemikaaleja ja suojaimia tai työntekoon tulee poikkeamia totutusta, sinun on tunnistettava niihin liittyvät riskit ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Työntekijän on tiedettävä, mitä riskejä työ sisältää ja miten hänen tulee suojautua niiltä. Aivan kuten sinunkin, työntekijäsi on noudatettava työturvallisuutta koskevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajalle hänelle antamia ohjeita ja määräyksiä. Työntekijän on huolehdittava sekä omasta että muiden työturvallisuudesta.

Kannusta työntekijöitäsi

  • omalla esimerkilläsi turvalliseen ja terveelliseen työskentelyyn
  • noudattamaan varovaisuutta
  • käyttämään henkilösuojaimia ja huoltamaan niitä
  • varmistamaan, että jokainen työpaikalla toimii yrityksen työturvallisuusohjeiden mukaisesti
  • tekemään turvallisuushavaintoja työpaikalla
  • ilmoittamaan turvallisuutta uhkaavista vioista ja puutteista

Muista, että kalataloustyömailla liikkuu muitakin kuin sinä ja työntekijäsi, kuten tavarantoimittajia ja muita vierailijoita. Laadi yrityksellesi turvallisuusohjeet, jotka ohjaavat ja velvoittavat myös ulkopuolisia toimimaan työmaalla turvallisesti. Yrityksen ulkopuolisille henkilöille laadittuun tutustumisoppaaseen kannattaa sisällyttää myös turvallisuusopas. 

Seuraavassa on käyttöösi turvallisuusoppaan perusrunko, jota täydentämällä voit helposti rakentaa yrityksesi tarpeita vastaavan oppaan. Vierailijoiden käyttöön tarkoitetulla tutustumis- ja turvallisuusoppaalla viestit vastuullisuudestasi. Tutustumis- ja turvalllisuusopas voi olla maineviesti, jolla erotut kilpailijoistasi.

 

•       Yrityksesi työmaa-aluekartta

•       Kulkuohjeet työmaa-alueella

•       Liikennöinti työmailla

•       Suojaimet ja hygienia

•       Varauloskäynnit

•       Ensiapu

•       Sammutusvälineet

•       Kaasut ja kemikaalit

•       Yhteystiedot