TALOUS JA KANNATTAVUUS

KASSAVIRTAENNUSTEET

Kassavirtaennuste_Kalastus_luvut alvillisena (xls) (135 KB)

Kassavirtaennuste_Kalastus_luvut alv0 (xls) (135 KB)

 

Kassavirtaennuste_Kasvatus_luvut alvillisena (xls) (135 KB)

Kassavirtaennuste_Kasvatus alv0 (xls) (209.5 KB)

 

KASSABUDJETTIOHJELMA JA TULOSSUUNNITELMA

YT23_Kassabudjetti (xlsx) (902.9 KB)

YT22 Tulossuunnitelma:
https://www.tts.fi/files/1468/YT22_Toimivan_yrityksen_tulossuunnitelma.xlsx

 

KALATALOUDEN KANNATTAVUUSOHJELMAT

Kalankasvatuksen kannattavuusohjelman Käyttöohje:
https://www.tts.fi/files/1483/Kayttoohje_(kalankasvatus).pdf

Kalankasvatuksen kannattavuusohjelma:
https://www.tts.fi/files/1469/Kalankasvatuksen_kannattavuuslaskentaohjelma_(Suomi).xls

Rannikkokalastuksen kannattavuusohjelman käyttöohje:
https://www.tts.fi/files/1481/Kayttoohje.pdf

Rannikkokalastuksen kannattavuusohjelman kannattavuusohjelma:

https://www.tts.fi/files/1471/Rannikkokalastuksen_kannattavuuslaskentaohjelma.xlsx

Rannikkokalastuksen kannattavuusohjelman esimerkit:
https://www.tts.fi/files/1472/Rannikkokalastuksen_kannattavuuslaskentaohjelman_esimerkit.xlsx


OPERATIIVINEN TOIMINTA

VAAROJEN JA RISKIEN TUNNISTAMIEN JA SELVITTÄMINEN TYÖPAIKALLA

Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi:
https://www.tts.fi/files/1480/kuva19vaarojen_selvittaminen_ja_riskien_arviointi_ohje.pdf
 

Työpaikkaselvitysmalli:
https://www.tts.fi/files/1479/Kuva20Tyopaikkaselvitys_malli_tyhja.pdf

Läheltä piti -ilmoitus eli turvallisuushavaintolomake:
https://www.tts.fi/files/1473/Kuva3Turvallisuushavaintolomake.docx

Riskien arviointi työpaikalla -työkirja:
https://ttk.fi/files/2941/Riskien_arviointi_tyopaikalla_tyokirja_22052015_kerttuli.pdf


TARKISTUSLISTAT TYÖMAALLA TAPAHTUVASTA TEKEMISESTÄ

Riskikartoitus työmailla:
https://www.tts.fi/files/1475/Kuva5TarkastusRiskien_minimoiseksi_kuva_5.docx

 Tarkastuslista veden varaan joutumisriskin minimoiseksi:
https://www.tts.fi/files/1489/Kuva6Kaytapelastusliiveja.pptx

5S:
https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/tyon_kehittamisen_hankkeet/kalatalouden_tyokalupakki/operatiivinen_toiminta/kerrotaanko_yrityksessasi_innostuneita_kauhutarinoita_tilanteista_joissa_olisi_voinut_sattua_pahasti/siisteys_ja_jarjestys_yritysrutiiniksi

 Työvälineiden, tarvikkeiden ja materiaalien sijoittaminen käyttötarpeen mukaan:
https://www.tts.fi/files/1501/Kuva13sijoittelukayttotarve.jpg

 Työkohteen korkeus lattiasta:
https://www.tts.fi/files/1505/Ergonomiakuva.jpg

Tarkistuslista materiaalien siirroista:
https://www.tts.fi/files/1530/Kuva17tarkistuslistamateriaalinsiirroista.docx

 

Pienkoneiden käytön tarkistuslista:
https://www.tts.fi/files/1531/Pienkonetarkistuslista.docx

 ELINTARVIKEHYGIENIA

Elintarvikehygienia:
https://www.evira.fi/globalassets/osa-7.pdf

PEREHDYTTÄMINEN

 Perehdytä hyvin! – teemasivut:
https://ttk.fi/ajankohtaista/teemat_2017/perehdyta_hyvin!.7271.news

 Työmaan tutustumis- ja turvallisuusoppaan perusohje:
https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/hankkeet/tyon_kehittamisen_hankkeet/kalatalouden_tyokalupakki/operatiivinen_toiminta/tyonantajana_sinulla_on_lakisaateinen_vastuu_tyoturvallisuudesta._tunnetko_velvoitteesi

TYÖTAPATURMIEN KUSTANNUKSET

Työtapaturmien kustannuslaskuri PIKU
http://piku.ttl.fi/

TYÖKUNNON TESTIT

Henkisen työkunnon testi
https://www.is.fi/kampanjat/testit/henkinen-kuntotesti/index_v2.html

Työkyvyn stressitesti
https://www.tts.fi/files/1477/Kuva21Tyokyvynstressitesti.docx


LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Tuottavuuden arvopyörä