Työkykyä alentavilla tapahtumilla on suora yhteys yrityksesi tuottavuuteen. Tiedätkö sinä, millaisia kustannuksia työkyvyn alenemisesta seuraa? Oletko miettinyt millaisia työkyvyn alenemisen riskejä olet valmis kantamaan? Työkyvyn alenemisen seuraukset voivat yllättää, jos oletat kustannukset pienemmiksi mitä ne todellisuudessa ovat. 

Yrityksellesi aiheutuvia menetyksiä arvioitaessa on huomioitava ainakin seuraavat asiat: 

VAHINGOITTUNEEN TYÖNTEKIJÄN TYÖAIKAMENETYKSET 

Vahingoittuminen voi estää, hankaloittaa työntekoa tai keskeyttää sen hetkellisesti tai pidemmäksi aikaa. Vahingoittumisesta saattaa seurata poistuminen työpaikalta tai sairauspoissaoloa. Työteho saattaa vahingoittumisen seurauksena olla alentunut töihinpaluun jälkeen lyhyen tai pidemmän ajanjakson.

Vahingoittuminen vaikuttaa muuhunkin kuin vahingoittuneeseen itseensä. Alentunut työkyky voi heikentää myös muiden mahdollisuuksia suoriutua työstä hyvin. Vahingon sattuminen keskeyttää ehkä muidenkin kuin vahingoittuneen työnteon. Vahingoittuneelle on annettava ensiapua ja toimitettava hänet hoidettavaksi.

Työaikaa kuluu sen selvittämiseen, mitä tapahtui tai miten työt hoidetaan, kun joku työntekijöistä – ehkä sinä itse - on vajaakuntoinen, eikä selviydy tavanomaisista töistään. Työntekijöiden aika kuluu muuhun kuin tuottavaan työhön.

Tapaturma voi alentaa koko työyhteisön työtehoa. Vakava tapaturma askarruttaa ja aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Ihmismieli pohtii lähellä koettua ja kuiskailee: ”Se olisin voinut minä!” tai ”Miksi se en ollut minä?”

Tapaturmasta on tehtävä tapaturmailmoitus, ja tapaturmatutkintaan kuluu aikaa. Poissaolosta aiheutuu hallinnollisia kustannuksia. Töitä on järjesteltävä uudelleen ja on ehkä palkattava sijainen, joka on perehdytettävä työhön. Lyhyehkön sairaspoissaolon paikkaamiseen on joskus hankala löytää työntekijää. Sijainen on harvoin yhtä tehokas työssä kuin sinä tai vakituinen työntekijäsi. Tuotanto keskeytyy ja viivästyy, mikä aiheuttaa työaikamenetyksiä ja lisää kustannuksia. Myös tuotannon laatu saattaa kärsiä.

AINEELLISET VAHINGOT – aiheuttaako työkyvyn aleneminen sutta ja sekundaa tuotannossa?

Vahingoittumiseen työssä voi liittyä koneiden ja laitteiden rikkoutumista ja raaka-ainemenetyksiä. Jos esimerkiksi elintarvikehygienia vaarantuu vahingon seurauksena, saatat joutua hävittämään kokonaisen tuotantoerän. Koneiden ja laitteiden desinfiointiin kuluu aikaa ja puhdistusainekustannukset lisääntyvät. Joudut hankkimaan tapaturmassa rikkoutuneiden materiaalien ja koneiden tilalle uusia nopealla aikataululla ja sen hetkisellä markkinahinnalla. Tilojen ja koneiden korjaaminen ja puhdistus kasvattaa työvoimakustannuksia.

Toimitusten myöhästyminen ja heikentynyt työn laatu heikentää kassavirtaa, jos joudut myymään tuotteita suunniteltua halvemmalla tai maksamaan myöhästymisestä sopimussakkoja. Tilaajan luottamus yritykseesi voi horjua.  

AINEETTOMAT MENETYKSET JA OIKEUDENKÄYNTIKULUT – kärsiikö yrityksesi maine?

Jos tilausten toimitus asiakkaillesi viivästyy tai tuotteiden laatu alenee, asiakkaat tekevät yrityksesi toiminnasta omat päätelmänsä. Mikäli asiakkaillesi kantautuu tieto yrityksessäsi sattuneesta vahingosta, tieto voi vaikuttaa siihen, miten vastuullisena hän toimintaasi pitää. Asiakkaan arvoista riippuu, miten hän reagoi ja miten se vaikuttaa liiketoimintaasi. 

Toistuvat vahinkotapahtumat yrityksessäsi tai vaikkapa vain kalatalousalan yrityksissä yleensä kantautuvat yrityksen ja toimialan ulkopuolelle. Vakavat tapaturmat päätyvät uutisiin. Kuolemaan johtaneet tapaturmat ylittävät uutiskynnyksen aina. Tapaturmaan johtava oikeudenkäynti tahraa mainetta riippumatta siitä, kuka oli syytön ja kuka syyllinen. Oikeudenkäynnin lopputuloksena saatat joutua maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Huhut siitä, että tuotteita käsitellään epähygieenisesti tai tuotanto sylkee asiakkaille tuotteita raaka-aineiden laadusta piittaamatta heikentävät asiakkaiden halua ostaa tuotteita. 

TYÖTAPATURMAKUSTANNUSTEN LASKEMINEN

PIKU (http://piku.ttl.fi/#/form/section/0) on laskuri, jolla voit karkeasti arvioida työssä sattuneesta vahingosta aiheutuneet kustannukset. Seuraavassa esimerkissä on laskettu kalataloustyötä tekevän Osmon silmätapaturmasta aiheutuvat kustannukset:

Laskelman pohjana on käytetty tuotantotyöntekijän keskipalkkaa vuonna 2018, joka on 2129 e kuukaudessa (15,8/h; sivukuluineen työnantajalle 28,44).

Osmon tapauksessa yleinen sairausvakuutus korvaa sairaanhoidon, tutkimukset ja päivärahan. Yrityksen maksettavaksi jää sijaisen palkkaamisesta, ylitöistä, tuotannon keskeytyksestä ja menetyksestä sekä työn laadun heikentymisestä aiheutuneet kulut. 

Osmon lyhyessä sairaustapauksessa kuluja tuli lähinnä sairauspoissaolosta, lyhyestä tuotannonkeskeytyksestä, ylitöistä ja sijaisen palkkaamisesta, työnantajalle koituu 6561,60 euroa kuluja. Nämä kulut syntyivät kahdessa viikossa. Huomattava osa kustannuksista jää Osmon palkanneen yrityksen maksettavaksi. 

Kun toimit yrittäjänä, oletko laskenut omalle työllesi arvon? Mikä se on?