Tavoitteet:
Hankkeen päätavoitteena on tehostaa korjausrakennustyömaiden toimivuutta ja turvallisuutta, alan yritysten työn tuottavuutta ja työntekijöiden työssä jaksamista. Pääfokus on aliurakointia tekevissä mikro- ja pk-yrityksissä.Tavoitteena on ratkaista kerrostalojen korjaustyömaiden toteutuksen suunnittelemattomuuden aiheuttamat ongelmat pienten aliurakoitsijoiden tuottavuudelle, työturvallisuudelle ja hyvinvoinnille, sekä minimoida korjauksen aikaista asukkaille aiheutuvaa asumisen häiriötä. Oleellinen voitettava ongelma on aliurakoitsijoiden koordinointi yhteisellä rakennustyömaalla. Hyvin suunniteltu, järjestelmällisesti etenevä työ, johon myös työntekijät aktivoidaan itse vaikuttamaan, lisää tutkimusten mukaan hyvin työntekijöiden työhyvinvointia, viihtyvyyttä ja sitoutumista.

Toimenpiteet:
Hankkeessa kehitetään rakennustyömaan toimintaa Lean-ajattelun mukaisesti ja luodaan nykytilanteen analyysin ja verkostoyhteistyön pohjalta virtautetun työmaan muunneltavissa oleva malli, joka testataan pilottityömailla.
Lean-ajattelussa keskitytään tuottamattomien toimintojen poistamiseen, mikä parantaa laatua, pienentää kustannuksia, tehostaa ajankäyttöä sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä ja työntekijöiden työhyvinvointia. 

Hankkeen toimenpiteet:
1. Nykytilanteen analysointi verrokkityömaalla (toteutettu 2017)
2. Työmaan virtautusmallin kehittäminen (2017 alkaen)
3. Virtautuksen pilottien toteutus työmaalla (tammikuussa 2019 käynnissä toinen pilottityömaa Kitarakujalla)
4. Työhyvinvointivaikutusten analysointi (2019)
5. Virtautuksen jalkauttamiseen tarvittavan materiaalin kehittäminen ja testaaminen (2019)
6. Verkostoyhteistyö
7. Viestintä ja tiedottaminen

Tulokset:
Tuloksena syntyy virtautusmalli: toteutusohje virtautetusta työmaasta eli muunneltavissa oleva konsepti. Tämä tuo uutta osaamista Lean-filosofian hyödyntämiseseen rakennustyömailla, tietoa työmaan virtautuksen aidosti tuomista eduista, ja myös virtautuksen haasteista, joita voivat olla esimerkiksi ongelmat yhteistyössä ja vakiintuneiden toimintatapojen muuttaminen. Konseptin jalkauttamiseksi luodaan koulutusmateriaalia virtautuksen suunnittelusta ja siihen liittyvästä tuotannon valvonnasta. 

Uuden toteutusmallin soveltamisen seurauksena saadaan korjausrakennustyömaille paljon etuja: läpimenoajat lyhenevät, keskeneräinen tuotanto vähenee, ongelmakohdat tulevat esiin, tuotanto on aikataulullisesti ennustettavaa ja siten kaikkien toiminta tehostuu. Logistiikka perustuu tarpeen mukaiseen ja hyvin aikataulutettuihin toimituksiin, mikä mahdollistaa siistimmän ja turvallisemman työpaikan sekä paremman työhyvinvoinnin. Materiaalien tarve on myös hallinnassa eikä työmaa tuota ylimääräistä jätettä.
Hyvin suunniteltu työmaa helpottaa myös tavallisesti fyysisesti miehiä heikompien naisten ja suomenkieltä vielä heikommin hallitsevien ulkomaalaisen tai maahanmuuttajatyöntekijöiden työntekoa.