Metsänomistajat talousoppiin

TTS ja Päijät-Hämeen mhy kehittävät kannattavaa metsänomistajuutta


Liiketalous ja kannattavuus eivät ole olleet metsäneuvonnan kärkiteemoina, ja kannattavuus on osin jäänyt hyvän metsänhoidon varjoon. Toisaalta perinteinen neuvonta ja koulutus ei kohtaa etämetsänomistajia, joten tarvitaan uusia oppimisen muotoja ja välineitä.

Pientäkin metsätilaa voi hoitaa kannattavasti: turhaan väheksytään muutaman kymmenen hehtaarin tiloja. Aktiivisesti hoidettuna näiltäkin tiloilta löytyy lähes vuosittain hoito- ja hakkuutarpeita, vaikka päätehakkuita tehdään harvemmin. Kaikkiaan Suomen metsätiloista 5–20 hehtaarin kokoisia on 36 prosenttia. Vastaava luku Häme-Uusimaa -alueella on 38 prosenttia.

Metsänomistajien taloustiedon kasvattaminen on tärkeää. Osake- tai rahastosalkun arvon kehitystä seurataan hyvinkin tarkasti, mutta ”metsäsalkun” eli metsävarallisuuden arvo ja arvonkehitys eivät ole monenkaan metsänomistajan tiedossa. Eri metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksia metsäomaisuuden arvoon ei tiedosteta. Tietoa ja osaamista puuttuu myös puukaupan kilpailuttamisesta, metsäverotuksesta sekä metsänhoito- ja puunkorjuupalvelujen ostamisesta.

Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus -hankkeen tavoitteena on parantaa Uudenmaan ja Hämeen alueen metsänomistajien (erityisesti nuorten ja etämetsänomistajien) metsätaloudellista osaamista ja samalla kehittää yksityismetsänomistusta liiketaloudellisin painotuksin. Vuoden alussa alkaneessa kaksivuotisessa hankkeessa välitetään taloustietoa metsänomistajille. Tavoitteena on kannattava puuntuotanto, joka johtaa metsänomistajien aktivoitumiseen, metsien hoidon tehostumiseen ja puun tarjonnan lisääntymiseen hankkeen toiminta-alueella.

Metsänomistajien lisäksi kohderyhmänä ovat metsänomistuksesta ja -sijoittamisesta kiinnostuneet sekä erityiskohderyhmänä kuntapäättäjät. Ensisijaisina hyödynsaajina ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet metsänomistajat, mutta hanke hyödyttää myös metsäteollisuutta, metsänomistajien neuvonta- ja edunvalvontajärjestöjä sekä alan kone- ja laitevalmistajia.

Hankkeessa tiedotetaan ja kampanjoidaan kannattavan metsätalouden puolesta yleisötilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on tiedotuskampanjan tukemana käynnistää noin kymmenen vertaisryhmää, joissa osanottajat ratkaisevat valmentajan ohjaamina omien metsiensä kannattavuuskysymyksiä. Vertaisryhmien toiminnassa hyödynnetään monipuolisesti sekä fyysisiä että virtuaalisia oppimisympäristöjä. Samalla otetaan käyttöön metsätalouden johtamista ja suunnittelua palvelevat, sähköiset ja mobiilit työkalut.

Hankkeen toteuttajina ovat TTS Työtehoseura ry ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry. Rahoitus hankkeelle tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.  

Artikkeli Kotimetsikkö-lehdessä, Kannattavuutta metsänomistukseen koulutuksella >>