Kysy lisää

Eila Lautanen
Kehityspäällikkö Metsäala
044 714 3686

Metsäalan koulutuksen oppimistulosten työelämävastaavuuden ja laadullisen työllistymisen mittarit 2011 -2021

Hanke tuottaa vuosittain systemaattista tietoa koulutuksen laadullisesta tuloksellisuudesta, tilasta ja kehittämistarpeista

Useita – tutkimus- ja kehityshankkeita, rahoittajina Metsämiesten Säätiö ja Maa - ja metsätalousministeriö
  • Kehitetty vuosina 2011- 2017 metsäalan koulutuksen laatua, työelämävastaavuutta ja laadullista työllistymistä mittaava työkalu jokaiselle tutkintotasolle ensimmäisenä koulutusalana Suomessa
Tutkimusjulkaisuja
Rahoittaja
Metsämiesten Säätiö ja Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäalan koulutuksen oppimistulosten työelämävastaavuuden ja laadullisen työllistymisen mittaaminen valtakunnallisena pilottikoulutusalana 2018 – 2021

Tutkimuksen kohteena

  • Vuosin 2018 ja 2020 ovat ammattikorkeakoulut ja yliopistot.
  • Vuosina 2019 ja 2021 keskitytään ammatilliseen koulutukseen.

Rahoitaja
Maa- ja metsätalousministeriö


Metsätieteidon maistereiden metsälan ulkopuolelle työllistymiseen vaikuttavat tekijät

Työtehoseura ry selvittää metsätieteiden maistereiden työllisyyden laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä Metsämiesten säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa (1.4.2018 – 28.2.2019).

Vuonna 2017 tehdyssä kyselytutkimuksessa maistereiden työllisyys oli hyvällä tasolla, mutta koulutusta vastaavaan työhön työllistyminen ei onnistunut hyvin. Syitä tähän laadullisen työllistymisen ongelmallisuuteen selvitetään kysely- ja haastattelututkimuksilla.

Rahoitaja
Metsämiesten Säätiö


Metsätalousinsinöörikoulutuksen uraseurantamittari

Hankkeen (1.4.2017 ̶ 31.12.2018) tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen ja työelämän välisestä vastaavuudesta, ammattitaidon kehittymisestä sekä jatko- ja täydennyskoulutustarpeista valmistuneen metsätalousinsinöörin oltua viisi vuotta työelämässä. Uraseurantamittarin tuottamia tietoja hyödynnetään koulutuksen laadunvarmistustyössä, opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen kehittämisessä.

Kyselytutkimuksen kohderyhmänä ovat 2010 ̶ 2012 valmistuneet metsätalousinsinöörit.

Rahoittaja
Metsämiesten säätiöMetsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämävastaavuuden laadullisen arvioinnin tulosten jalkauttaminen oppilaitoksiin

Metsäalan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden valmistumisvaiheen mittaus koulutuksen tuottamasta osaamisesta ja työelämävastaavuudesta toteutettiin kesällä 2017. Sen perusteella eri oppilaitosten koulutuksessa oli sisällöissä ja toteutuksessa erilaisia kehittämistarpeita.

Tulosten jalkauttamishankkeessa tieto oppilaitoskohtaisista onnistumisista ja kehittämistarpeista siirretään ammattioppilaitoksien koulutuksen kehittämistyötä vuoden 2018 aikana.

Rahoittaja
Metsämiesten Säätiö


   
Metsätutkimus+koulutus