Tehdaskiinteistö, Fredman Group, Lappi (Rauma)

Hakelämpölaitos + aurinkolämpökeräinjärjestelmä

Haastateltavat: Tehdaspalvelupäällikkö Jari Lönnberg, vastuullisuuspäällikkö Marju Vroman

Hakelämpölaitosta käytetään tehdaskiinteistön sekä käyttöveden lämmittämiseen. Aurinkolämpökeräimiä käytetään ainoastaan käyttöveden lämmittämiseen. Aurinkokeräinjärjestelmän ensisijainen vara-/lisälämmönlähde on varaajaan asennettu sähkövastus. Kiinteistössä on lisäksi kevyttä polttoöljyä käyttävä öljykattila, jota voidaan käyttää sekä kiinteistön että käyttöveden lämmittämiseen. Kohteen lämmittämisestä vastaa ulkopuolinen lämpöyritys, Euran Energia Oy. Aurinkokeräimet asennettu kesä–syksy 2016, ensimmäinen varsinainen käyttövuosi 2017.

IMG_4839
Fredman Groupilla aurinkokeräimillä lämmitetään 1400 litran varaajaa.

Hankintaprosessi

Haastateltavien mukaan Fredman Groupin aurinkokeräinprojekti oli lähtenyt liikkeelle vuonna 2015, kun yrityksen silloinen toimitusjohtaja halusi selvittää, voisiko tuotantolaitoksen lämpimän käyttöveden tuottaa kesäaikana aurinkolämpökeräimillä. Yksi konkreettinen syy toimia näin oli hakekattilan heikko säädettävyys. Edelleen käytössä olevan kattilan palaminen on kesäaikaan heikkoa ja se aiheuttaa savu- ja hajuhaittoja lähiympäristöön. Kattilaa on myös vaikea säätää niin, että se ei kesäisin tuota liikaa lämpöä. Tavoitteena oli siis toimintatapa, jossa hakelämpölaitos suljetaan kesäksi ja tuotantolaitoksen lämmin käyttövesi tuotetaan pääosin aurinkolämpökeräimillä. Tämän lisäksi investointipäätökseen vaikuttivat taloudelliset ja ekologiset syyt. Haastateltavien mukaan aurinkoenergian käyttöä onkin aktiivisesti tuotu esille yrityksen vastuullisuusviestinnässä, esimerkiksi blogin ja sosiaalisen median välityksellä.

Keräinten hankintaprosessin aluksi tiedusteltiin tarjouksia kahdelta eri laitetoimittajalta, joilta saatiinkin toisistaan toteutuksen osalta selvästi eroavat tarjoukset. Toisen tarjouksen tekninen toteutus ei vakuuttanut, mutta toinen päätettiin hyväksyä. Tässä vaiheessa hyväksytyn tarjouksen tehnyt laitetoimittaja oli kuitenkin jo siirtynyt keräimistä sähköpaneeleihin. Myöhemmin keräinjärjestelmän toimitussopimus syntyi laiteasentajana sekä Euran Energian laitoshuoltovastaavana toimivan Miska Niemen kanssa. Asennus tapahtui syyskesällä 2016.

 

Laitteiston toiminta

Haastateltavien mukaan investointi on sekä onnistunut että epäonnistunut. Itse keräinlaitteiston asennus onnistui hyvin ja laitteisto on toiminut moitteettomasti. Kulutuslukujen perusteella energian pitäisi pääosin riittää kattamaan tehdaskiinteistön käyttöveden lämmitys. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole, vaan vettä joudutaan lämmittämään reilusti myös sähköllä ja/tai öljyllä. Epäilyksenä on, että laajan tehdasrakennuksen käyttövesikierto hukkaa lämmön rakennuksen sisäilmaan.

Lisäksi keräinjärjestelmän liittäminen olemassa olevaan järjestelmään ei tällä hetkellä ole toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla. Nyt asennus on tehty niin, että hakekattilasta tulevalla lämmöllä voidaan lisälämmittää aurinkojärjestelmällä lämmitettyä käyttövettä. On kuitenkin havaittu, että hakekattilan ollessa pois päältä, keräimistä tuleva lämpö siirtyykin lämminvaihtimen kautta hakelämmityksen kiertoon. Eli nyt aurinkolämmöllä lämmitetään myös tehdasrakennuksen ja hakelämpölaitoksen välistä putkistoa. Nämä ja mahdolliset muut lämpöä hukkaavat kohteet ovat Fredman Groupilla tällä hetkellä aktiivisessa tarkastelussa.

Tavoitetta lämpimän käyttöveden tuottamista pääasiallisesti aurinkoenergialla ei siis voida pitää saavutettuna. Haastateltavien mukaan voikin olla, että todenmukaisemmilla lähtötiedoilla suunnitellusta laitteistosta olisi tullut niin järeä ja kallis, että projektiin ei olisi lähdetty lainkaan.

 

Huomioon otettavat asiat

Haastateltavien mukaan lämpökeräinprojektin suunnitteluvaiheeseen ja lähtötietojen selvittämiseen kannattaa todella panostaa sekä tarkastella lämmitysjärjestelmää kokonaisuutena. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös siihen, miten keräinjärjestelmä liitetään jo olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään. Heidän mukaansa kannattaa myös itse perehtyä aiheeseen, pyytää tarjoukset usealta toimittajalta ja vertailla eri suunnitelmia, koska toteutuksissa on eroja. 

 

Lämpöyrittäjän näkökulma (haastateltu lisäksi toimitusjohtaja Jorma Nummela ja laitoshuoltovastaava Miska Niemi, Euran Energia Oy)

Fredman Groupin tuotantolaitoksen lämmitys on ulkoistettu lämpöyritys Euran Energialle, joka tuottaa tarvittavan lämmön metsähaketta polttamalla. Keräininvestoinnin myötä on Fredman Groupin ja Euran Energian välillä on sovittu, että lämmitysvastuu siirtyy kesäajaksi kokonaisuudessaan Fredman Groupille. Ehdotus toimintamallista tuli alun perin Fredman Groupilta, mutta se nähdään hyvänä ratkaisuna myös Euran Energiassa, koska kesäisin tuotettava lämpömäärä ja lämmöstä saatava myyntitulo ovat hyvin vähäisiä. Hakelämpölaitoksen ollessa suljettuna poistuu myös tarve päivystykseen, polttoainetoimituksille sekä laitoksen säännöllisiin huoltotöihin, kuten nuohoamiseen. Nämä velvoitteet tosin säilyvät muissa Euran Energian lämmittämissä kohteissa, joten Fredman Groupin laitoksen sammuttamisen vaikutus lämpöyrittäjän kesäajan työmäärään on jää melko vähäiseksi.

Tällä hetkellä lämmitysvastuun muutoksesta on Fredman Groupin ja Euran Energian välillä sovittu ainoastaan suullisesti. Fredman Groupin Lönnbergin mukaan kirjallinen sopimus ”ei olisi huono asia”. Haastateltavien mukaan sopimukseen tulisi kirjata jonkinlainen raami siitä, millä ajalla vastuu siirtyy. Tarkkojen päivämäärien sopimista ei kuitenkaan nähdä välttämättä järkevänä, sillä kevään ja syksyn lämpötilat vaihtelevat vuosien välillä.

Lämmitysvastuun vaihtuminen mutkistaa toimintaa hieman myös varalämmönlähteenä käytettävän öljyn osalta. Tällä hetkellä Euran Energia vastaa öljyn hankinnasta, koska sen vastuulla ovat talvella myös varalämmityksen kustannukset. Kesäaikaan lämmitysvastuun siirryttyä Fredman Groupille, ostaa se käyttämänsä öljyn Euran Energialta.