Yhteisnavettaa suunnitteleville

Yhteisyrittäminen yhteisnavetan muodossa mahdollistaa osakkailleen onnistuessaan kohtuullisen hyvän toimeentulon, sidonnaisuuden vähentymisen, lisää vapaa-aikaa ja viihtyisän työyhteisön. Se vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja asenteen muutosta, vanhoista toimintatavoista luopumista, avoimuutta, erilaisuuden hyväksyntää ja joustavuutta. Yhteisyrittäminen ei sovellu itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon tottuneille ja siitä kiinni pitäville yrittäjille. Yhteisyrityksen perustamisen ja sen menestymisen edellytyksinä voidaan pitää hyvin toimivia henkilökemioita, luottamusta, tiimityöskentelyn osaamista ja toisten osakkaiden toimintatapojen hyvää tuntemista jo ennakkoon. Lisäksi osakkailla pitää olla samanlaiset arvot ja tavoitteet toiminnalle.

Lue lisää tuloksista kootusta tiedotteesta:
”Yhteisnavetta tuotannon jatkamisen vaihtoehtona – vaikutuksia ja huomioon otettavia asioita”.

Yhden yhteisnavettayrityksen kokemuksista on lisäksi kerrottu
Teho-lehden numerossa 5/2015.

Hankkeessa tehtiin Excel-pohjainen työkalu, jolla maatalousyrittäjät voivat suuntaa-antavasti arvioida, miten hyvin heidän henkilökohtaiset valmiutensa ja kykynsä tukisivat yhteisnavettatoimintaan lähtemistä. Itsearviointityökalu yhteisnavettayhteistyötä suunnittelevalle:
Itsearviointilomake