Koneurakoitsijan vuosikello

Osion tavoitteena parantaa koneurakoinnin tuottavuutta kehittämällä yrityksen strategista ja operatiivista suunnittelua ja johtamista. Osiossa kehitetään aiemmin TTS:ssä tehdyn työkalun (Metsäkoneyrittäjän Vuosikello) pohjalta maatalousyrittäjän koneurakointitoiminnan suunnitteluun, mittaamisen ja seurannan apuvälineeksi Urakkakymppi-tietokoneohjelma ja koulutetaan koneyrittäjiä työkalun käyttöön. Tässä hankkeessa kehitettävä Urakkakymppi-työkalu on hankkeen jälkeen vapaasti ladattavissa TTS:n nettisivuilta.

Urakkakympin testaus aloitetaan talven 2017-2018 aikana ja se valmistuu kesällä 2018. Työkalun testauksesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan testaajiksi (linkki yhteystietosivulle).

Ajoneuvon seurantajärjestelmien hyödyntäminen

Osion tavoitteena on markkinoilla olevia mobiiliteknologian sovelluksia ja ajoneuvon etäseurantajärjestelmiä hyödyntämällä parantaa koneurakointityön tuottavuutta. Järjestelmillä voidaan kerätä tietoa ajoreiteistä, kohteissa käytetystä työajasta ja siirtymisten ja peltotyön osuuksista. Tietoja hyödyntämällä voidaan kehittää esimerkiksi urakointitoiminnan logistiikkaa. Kyseistä teknologiaa voidaan hyödyntää myös töiden raportoinnissa, hinnoittelussa ja asiakkuuksien hallinnassa.

Uuden teknologian mahdollisuuksia testataan käytännön koneurakointitöissä. Kohteena ovat erityisesti sellaiset koneurakointityöt, joissa on paljon siirtymisiä tai materiaalien kuljetuksia.

Urakka-Foorumi

Osion tavoitteena on luoda Uudellemaalle Urakka-Foorumi koneurakoitsijoiden ja heidän asiakkaidensa väliseen verkostoitumiseen. Tavoitteena on kehittää kustannustehokas sähköinen markkina- ja kohtaamispaikka, joka jää hankkeen jälkeen aktiivisena toimimaan. Hyvä verkostoituminen mahdollistaa koneurakoitsijoiden välisen yhteistyön lisääntymisen ja uusien kumppanuuksien syntymisen yrittäjien välille. Urakka-Foorumin avulla koneyrittäjät voivat keskenään muodostaa suurempia yksiköitä, jotka pystyvät tarjoamaan nykyistä suurempia urakoita ja markkinoimaan laaja-alaisempia palveluita. Samalla myös koneyrittäjien ja heiltä palveluita ostavien tahojen välille syntyy toimivia verkostoja.

Urakka-Foorumin ohjelmointi aloitettiin kesällä 2017 ja testaus aloitetaan syksyn aikana. Palvelun testauksesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan hankkeen yhteyshenkilöille (linkki yhteystietosivulle). Foorumi valmistuu kevään 2018 aikana

Koulutus ja tiedottaminen

Hankkeen koulutusosion tavoitteena on kehittää uusimaalaisten maatalousyrittäjien yrittäjäosaamista tukemaan kannattavaa koneurakointitoimintaa. Koulutusta järjestetään teemoittain puolen päivän mittaisina koulutuspaketteina. Hankkeessa on suunniteltu toteutettavan seitsemän koulutustilaisuutta, joiden sisällön suunnittelussa on otettu huomioon Urakka-hankkeessa koneyrittäjiltä saatu palaute yritystoimintaan liittyvistä koulutustarpeista.

Koulutustilaisuudet on suunnattu nykyisten koneurakoitsijoiden lisäksi koneurakointitoiminnan aloittamista harkitseville maatalousyrittäjille, mutta osa tilaisuuksista sopii myös muille maaseudun pienyrittäjille. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia.

Koulutustilaisuuksien teemat ja pääsisältö on esitetty Tapahtumat-sivulla.