Maatalousyritysten tuottavuuden esteet

Tuottavuus on yrityksen sisäisen tehokkuuden mittari. Maataloudessa tilojen väliset erot työn tuottavuudessa ovat suuria. Miksi toiset tilat onnistuvat siinä missä toiset eivät onnistu? Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää suomalaisten maatalousyritysten tuottavuuden, etenkin työn tuottavuuden, kehittämisen esteitä.

Tietoa tarvitaan koko elinkeinon tuottavuuden kehittämisen pohjatiedoksi, jonka perusteella kehittämistoimenpiteitä voidaan lähteä priorisoimaan ja kohdentamaan yrityskenttään. Lisäksi tämän tiedon avulla kyetään antamaan suosituksia hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseksi siten, että esteitä saadaan madallettua tai kokonaan poistettua.

Sisäiset ja ulkoiset esteet

Tuottavuusesteet voidaan yleisesti ryhmitellä kolmeen ryhmään:

  1. yrityksen sisäiset tuottavuusesteet – organisaation sisällä tai sen omien toimenpiteiden vaikutuspiirissä olevia asioita,
  2. ulkoiset tuottavuusesteet – tulevat tai vaikuttavat organisaatioon sen ulkopuolelta, joten niihin organisaatio ei pysty suoraan vaikuttamaan,
  3. yleiset tuottavuusesteet – tuottavuuden kehittämistä haittaavia tekijöitä, joita ei voida yksiselitteisesti sijoittaa kumpaankaan edellä mainittuun ryhmään; näitä ovat mm. tuottavuuskäsitteeseen liittyvät sisältökysymykset sekä tuottavuuden mittaamiseen liittyvät ongelmat.

Tuottavuusesteiden tunnistamisesta tuottavuuden kehittämiseen

Hankkeessa kerätään tietoa tuottavuuden sisäisistä ja ulkoisista esteistä kirjallisuustutkimuksen sekä maatalousyrittäjille ja maatalouden sidosryhmien asiantuntijoille suunnattujen kyselyjen avulla. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat maatalousyrittäjien ja asiantuntijoiden näkemykset tunnistettujen tekijöiden vaikutuksista työn tuottavuuteen ja tuottavuuden kehittämismahdollisuuksiin.

 

Tutkimus tuottaa käytännönläheistä tietoa maatilojen työn tuottavuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittämisen pohjaksi. Tietoa käytetään hyväksi jatkossa Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 rahoittamassa hankkeessa, jossa luodaan työn tuottavuuden kehitysohjelma maatalousyrityksille.