Näillä sivuilla ei käsitellä luokan 1 räjähteiden ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden kuljettamista.


Lähettäjän vastuut vaarallisten aineiden kuljetuksissa

  • vaarallista ainetta saa kuljettaa tiellä kyseisessä kuljetusmuodossa.
  • vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu ja pakkaukset merkitty määräysten mukaisesti. Huom. koskee myös tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia
  • vaarallisen aineen virallinen nimi, luokitus ja muut tiedot on merkitty kuljetusasiakirjoihin. Huom. koskee myös tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia
  • kuljetusasiakirjat toimitetaan kuljetuksen suorittajalle.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, lähettämistä, kuormaamista tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä turvallisuusneuvonantaja. Turvallisuusneuvonantaja seuraa ja ohjaa tätä toimintaa sekä selvittää keinoja, joiden avulla vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävät suoritetaan mahdollisimman turvallisesti.

Vaarallisten aineiden kuljetusrikos (Rikoslaki luku 44 / 13 §)

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti lähettää, antaa lastiksi, laivaa, kuljettaa, ajaa, kuormaa, lastaa, purkaa, käsittelee, pitää matkatavarana tai tilapäisesti säilyttää vaarallista ainetta siten, että menettely on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle taikka siitä on vaaraa toisen omaisuudelle, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.