LIVE-hanke

Green care - yrittäjän yritysvastuun käsikirja

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tuottama verkko-opas on tarkoitettu lähinnä Green Care –yrittäjille tai yrittäjiksi mahdollisesti aikoville. Opas on suunnattu yhtä hyvin hoiva-alan yrittäjille kuin retkeily- ja virkistyspalveluja tarjoaville. Sen pääasiallinen tarkoitus on auttaa yrittäjää ymmärtämään mitä yritysvastuu on ja miten sen voisi yritystoiminnassaan ottaa huomioon.
http://lamkgreencare.wix.com/greencare


Lastuja vihreän välittämisen innovaatioareenoilta. 
Päivi Mäntyneva, Sari Rämö ja Riikka Kekäläinen-Alkio, HAMK. 2015.

Muut hankkeet

Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä - ”Metsä on turvallinen, rauhoittava, voimaannuttava elementti”. Anne Korhonen ja Sari Liski-Markkanen TTS:n julkaisuja 218


TTS:n  julkaisu Green Caren toimintamallit
Tavoitteena oli selvittää Suomen maaseudun olosuhteisiin sopivia Green Care -toimintatapoja ja -malleja. Hankkeessa tehtiin kirjallisuusselvitys sekä kartoitettiin pääasiassa ulkomailla jo käytössä olevia Green Care -toimintamalleja. Green Care -työkirja
Voimaa-hanke on julkaissut Green Care -työkirjan, jota palveluntuottajat voivat käyttää oman Green Care -toimintansa tukena. Green Care -työkirja on ladattavissa osoitteessa:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/green-care-tyokirja-17.3.2014.pdf


Taustaselvityksen yhteenvetoraportti

Taustaselvityksessä perehdyttiin kunkin hankkeessa mukana olevan ELY keskuksen alueen palvelustrategioihin, palvelutarve- ja väestöselvityksiin, alueellisten osaamiskeskusten sekä muihin sosiaali- ja terveysalan kehittämishankkeisiin.

Green Care – Vihreä hoiva maaseudulla: Taustaselvityksen yhteenvetoraportti
2011. Anne Korhonen, Sari Liski-Markkanen, Irene Roos. TTS:n julkaisuja 408

Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti

Raportissa esitellään hankkeessa tehtyjen kyselyiden ja haastatteluiden tulokset. Kyselyiden ja haastatteluiden avulla selvitettiin Green Care ‐yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä maaseudun hoiva‐ ja maaseutuyrittäjien kiinnostusta Green Care ‐toimintaan. Lisäksi kartoitettiin yrittäjien osaamista ja palvelutarjontaa. Tavoitteena oli myös selvittää kunta‐asiakkaiden tarpeita ja toiveita Green Care ‐palveluista sekä kolmannen sektorin mahdollisuuksia tarjota Green Care ‐palveluja.

Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti.
2012. Anne Korhonen, Sari Liski-Markkanen, Kirsi Nikander, Irene Roos. TTS:n julkaisuja 413


 

Opinnäytetyöt

LIVE-hanke

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perhekodin nuorten arjessa. Miten nuoret näkevät ja kokevat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan. Nora Sarka. 2014. Hämeen ammattikorkeakoulu. 
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/80618/Sarka_Nora.pdf?sequence=1


Palaudu metsässä. Luontointerventio hyvinvointipalveluna. Päivi Ronkainen-Forsius. 2014.  Lahden ammattikorkeakoulu.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85635/Ronkainen-Forsius_Paivi.pdf.pdf?sequence=1


Viherpalvelut hyvinvoinnin lisäämisen välineenä. Green Care-toiminnan sovellus Sirkkavuori Oy:lle. Sanna Saari.2014. Hämeen ammattikorkeakoulu.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/84414/Saari_Sanna.pdf?sequence=1

VIVA-hanke

"Tos tulee enemmän sitä elämisen makuu." : Maatila toimintaterapian ympäristönä. 

Elisa Saukko ja Martina Warsell. 2011. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö
Opinnäytetyössä tarkastellaan maatilaympäristön mahdollisuuksia toimintaterapiaintervention tiloissa. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia toimintaterapiainterventioita toteutetaan ja on suunnitelmissa toteuttaa tarkastellussa maatilaympäristössä sekä mitä hyötyjä ja rajoitteita kyseisellä ympäristöllä on.