Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

Virtuaalioppi  

                

Rahoittaja:       ESR / Hämeen ELY

 

TEM:n raportin mukaan toisen asteen tutkinnon puute on merkittävin yksittäinen tekijä nuorten työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta syrjäytymisessä. Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on v. 2018 käyttöön otettava uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti. Koulutussopimuksen käyttöönotto vaatii ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä toimintatapojen kehittämistä vastaamaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämistä sekä yritysten ja oppilaitosten tiiviimpää yhteistyötä. Työpaikalla oppimista tukemaan on kehitettävä digitaalista etäopetusmateriaalia sekä opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien etäohjausmenetelmiä yhteistyössä yritysten kanssa.

Projektin tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat:

 1. Työvaltaisen koulutuksen toteutusmalli

Hankkeessa tuotetaan oppilaitosjohtoinen työvaltaisen koulutuksen toteutusmalli, joka tukee nykyistä selvästi suurempaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen osuutta. Samalla kehitetään vastuukouluttajien ja työpaikkaohjaajien ohjaustaitoja. Mallissa tuetaan siirtymiä työelämään varhaisessa vaiheessa ammatillisia opintoja. Mallin rakentaminen ja käyttöönotto edellyttävät digitaalisten materiaalien ja oppimisympäristön luomista, kouluttajien osaamisen kehittämistä (digitaidot, monikulttuurisuuteen liittyvät taidot) ja roolien/toimintamallien muutosta. Myös työpaikkaohjaajien ohjaustaitojen varmistaminen tulee varmistaa ennen mallin käyttöönottoa. Varmistaminen voidaan toteuttaa digitaalisen verkko-oppimisympäristön avulla.

2. Työelämään siirtymisen ja työssäoppimisen malli

Hankkeessa toteutetaan pilottitoteutuksena joustava työelämään siirtyminen, jossa yhteistyössä työelämän kanssa lähdetään toteuttamaan vuorovaikutteista työssäoppimisen ohjausmallia verkko-oppimisympäristön kautta, jolloin työssäoppiminen seuranta tehostuu ja on enemmän reaaliaikaista. Tavoitteena on selvittää, millaista oppiminen on työpaikalla, miten oppiminen on mahdollista toteuttaa ja millaisia oppimisen tukimenetelmiä tarvitaan.

3. Verkko-oppimisympäristö ja digitaaliset materiaalit

Hankkeessa mahdollistetaan työpaikalla tapahtuva oppiminen verkko-opetusympäristön ja digitaalisten materiaalien avulla. Myös kouluttajien ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja opetustaidot korostuvat työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Hankkeessa testataan avoimen lähdekoodin verkko-oppimisympäristöä vuorovaikutteisen ohjauksen tukena, jonne on mahdollista viedä myös oppimista tukevaa digitaalista opetus- ja oppimateriaalia. Kouluttajien osaamista lisätään hankkeen aikana siten, että digitaalisen opetus- ja oppimateriaalin tuottaminen on mahdollista.

4. Kouluttajien ohjaus-, monikulttuurisuus- ja digitaidot

Työvaltainen koulutusmalli, joustava työelämään siirtyminen ja opintojen suorittamisen mahdollistaminen työpaikalla sekä digitalisaatio edellisten asioiden mahdollistajana vaativat kouluttajilta uutta osaamista ja asenteiden sekä roolien muutosta. Hankkeessa selvitetään erilaisin menetelmin, millaisia taitoja tarvitaan, jotta työvaltainen koulutusmalli on mahdollista toteuttaa sekä pilotoidaan taitokoulutuksia tähän tarpeeseen.


Hankkeen toteutusaika on1.5 2017 - 31.12. 2019.

 


Hankelogot_Virtuaalioppi