Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

Tieto, taito ja työelämä

 

Hankkeen taustalla on tarve kehittää uudenlaisia toimintamalleja oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön ja perehdyttää työelämää ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ammatillista koulutusta muutetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden työelämässä tarvittavaa uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa. Oppilaitos-työelämäyhteistyö on tulevaisuudessa yhä enemmän myös muuta kuin työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjausta ja sen nähdään kuuluvan isompana osana kaikkien opettajien työnkuvaan, joten hanketta toteutetaan jalkauttamalla ammatillliset opettajat, yto-opettajat ja ohjaushenkilöstö laajasti työpaikoille.

 

Ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan tiedon välittäminen työpaikalle

Työelämäkumppaneiden mukaan työelämä tarvitsee lisää tietoa ammatillisen koulutuksen muutoksesta. Hankkeen tavoitteena on tiedottaa työelämää koulutus- ja oppisopimuksesta, uusista tutkinnon perusteista ja osaamisen osoittamisesta näytöillä. Työpaikoille tiedottamisen yhteydessä kartoitetaan työelämän osaamistarpeita ja kehitetään arviointiosaamista.

 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksien ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen

Työelämäyhteistyö on tulevaisuudessa isompi osa opettajien työnkuvaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön ammatillista osaamista sekä työelämäyhteyksiä. Tiivistyvän työelämäyhteistyön myötä tiedon ja taidon molemminpuolinen välittäminen lisääntyy työpaikkojen ja oppilaitosten välillä.

 

Työelämäyhteistyön uudet mallit

Koulutuksen järjestäjien tulee yhdessä kehittää uudenlaisia toimintamalleja, joilla voidaan vastata työelämän tarpeisiin.

 

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän ja oppilaitoksen henkilöstön kanssa. Hankkeen keskeinen kohderyhmä on työelämä (yritykset ja organisaatiot) ja oppilaitoksen oma henkilöstö. Hankkeen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa työelämä otetaan mukaan työpajoihin, joissa kehitetään toimintamallia opettajien työelämävalmiuksien ylläpitämiseen ja sitoutetaan yrityksiä uusien toimintamallien kokeiluun (tietojen ja taitojen vaihtoon). Hankkeen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaitoksen omien opettajien kesken yhteinen ymmärrys ja tietämys (toimintamalli) koulutuksen toteutuksista varmistetaan sisäisillä koulutuksilla, jotta viesti toteutuksista etenee samanlaisena eteenpäin työpaikoilla. Hankkeen toteutuksessa hankkeeseen sitoutetut yritykset mahdollistavat opettajien ja yto-opettajien lyhyet työelämäjaksot. Nämä organisaatiot myös tulevat arvioimaan hankkeen tuloksia. Hankkeen tulosten arvioinnissa myös oppilaitoksen opettajien kokemuksia kuullaan arvioinnin osalta.

Hanketta rahoittaa OKM

Hankeverkosto: OSAO (Koordinaattori), TTS, YSAO ja Amiedu
Hankelogot_tieto-taito-työelämä