Tutkinnon suorittaminen


Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja - kirjalliset työt

Seuraavien tutkinnon osien suorituksia täydennetään tutkintotoimikunnan ohjeistamilla kirjallisilla tutkintosuorituksilla niiltä osin, kun em. tutkinnon osia suoritetaan. Kirjalliset tutkintosuoritukset on oltava esillä (arvioituna) tutkintotilaisuuksissa, joissa osoitetaan ja arvioidaan varastoalan käytännön työtehtävien hallinta.
Kirjalliset työt tulee olla valmiina yhtä (1) kuukautta ennen tutkintotilaisuuden järjestämistä.

Yritystoiminnan suunnittelu

Tutkinnon osa suoritetaan tutkintotoimikunnan ohjeistaman kirjallisen tutkintosuorituksen ja työpaikalla tutkintotilaisuudessa tapahtuvien keskustelujen perusteella. Kirjallisen tutkintosuorituksen on oltava esillä (arvioituna) tutkintotilaisuudessa.

Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa

Tutkinnon osa suoritetaan tutkintotoimikunnan ohjeistaman kirjallisen tutkintosuorituksen ja työpaikalla tapahtuvan kolmikantaisen perusasioiden arvioinnin perusteella. Kirjallisen tutkintosuorituksen on oltava esillä (arvioituna) tutkintotilaisuudessa.

Tutkintopäivä:                                                                                       

Opiskelijan tulee laatia kirjallinen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta. Suunnitelma tulee toimittaa kaikille arvioijille viikkoa ennen sovittua tutkintotilaisuutta.

Ammattitaidon osoittamisen edellytyksenä on, että tutkinnon osan suorittaja suunnittelee etukäteen,miten hän osoittaa vaaditun ammattitaidon suoritettavista tutkinnon osista tutkinnon osittain. Suunnitelman rakenne ja sisältö seuraavat tutkinnon osan arvioinnin kohteita.

Hyväksyttävän suunnitelman tulee olla kattava arvioinnin kohteet ja kriteerit huomioiden. Suunnitelman sisältö tulee olla realistinen suhteessa näyttöympäristön olosuhteisiin. Tutkinnon osan suorittaja tekee yhteistyötä työyksikön kanssa suunnitelmaa laatiessaan ja toteuttaessaan. Tämä on konkreettinen suunnitelman siitä miten hän osoittaa ammattitaitonsa.

Työntekijä- ja opettaja-arvioija hyväksyvät suunnitelman ennen tutkintotilaisuuden alkua. Tarvittaessa kumpikin arvioija voi pyytää tutkinnon osan suorittajaa täydentämään suunnitelmaansa.

Tutkinnon osan suorittajan on mahdollista täydentää henkilökohtaista suunnitelmaansa myös suullisesti. Tutkintotilaisuuden suunnitelman kansilehdessä tulee ilmetä näyttöympäristö, tutkintotilaisuuden ajankohta ja arvioijat.

1. Aloituskokous (kokoushuone tai muu rauhallinen tila)

Ennen tutkintotilaisuuden alkua kaikki tilaisuuteen osallistujat käyvät yhdessä läpi tutkintotilaisuuden tavoitteet, yleisjärjestelyt ja aikataulun.

2. Tutkinnon suorittaminen (normaalit varastotyöolosuhteet omalla työpaikalla)

Tutkinnon suorittaja näyttää ammatin hallinnan arvioijille (kolmikanta) em. tehtäväkokonaisuudet mahdollisimman perusteellisesti ja havainnollisesti. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tekee työtä siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

3. Arviointikokous (kokoushuone tai muu rauhallinen tila)

•  Lopullinen arviointi tehdään virallisessa arviointikokouksessa, joka pidetään arviointikeskustelun jälkeen. Tutkinnon suorittaja ei osallistu arviointipäätöksen tekemiseen.
• Arviointipäätöksen tekevät työnantajan, työntekijän sekä oppilaitoksen edustaja kolmikantaisesti, päätöksen tulee olla yksimielinen. Arvioijista ainakin yhden tulee olla näyttötutkintomestari.
• Kokouksesta tehdään virallinen pöytäkirja, jonka arvioijat ja tutkinnon suorittaja allekirjoittavat.
• Pöytäkirja esitetään Varasto- ja logistiikkapalvelujen tutkintotoimikunnalle.