Maskinentreprenörens årsklocka

Detta delområde har som målsättning att förbättra produktiviten genom att utveckla företagets strategi och operativa planering samt ledning. Man utvecklar ovan nämnda saker med hjälp av verktyg som TTS tidigare har utarbetat (Skogsmaskins företagarens Årsklocka / Metsäkoneyrittäjän Vuosikello) och som nu anpassas som hjälpmedel för maskinentreprenörerna, vilket vill säga, verksamhetens planering, mätning och uppföljande av verksamheten. Maskinföretagarna utbildas i användningen av Årsklockan. Efter utvecklandet av Årsklockan kan verktyget fritt laddas via TTS –internetsidor.

Utnyttjande av uppföljningssystem för fordon

Delområdet har som målsättning att utnyttja på marknaden befintlig mobilteknologi och fjärruppföljningssystem och på så vis förbättra maskinentreprenörernas produktivitet. Via systemet kan samla upp data kring körrutten, arbetstids-användningen och bland annat andelen av åkerbruksarbetet. Med hjälp av datan kan man till exempel utveckla entreprenörsverksamhetens logistik. I frågavarande teknologi kan också användas vid rapportering arbetsobjekten, prissättningen och uppföljande av kundförhållandena. Den nya teknologins möjligheter testas i praktiskt arbete. Målgrupper är särskilt sådana maskinföretag, som har mycket förflyttnings- eller materialtransporter.

Urakka-Forum

Delområdets målsättning är att bygga nätnätverk och skapa i Nyland en marknadsplats för maskinentreprenörerna och deras kunder under namnet Urakka- Forum. Avsikten är att utveckla en kostnadseffektiv elektronisk marknads- och mötesplats, som efter projekttidens slut förblir i aktivt bruk. Ett aktivt nätverkssamarbete mellan entreprenörerna möjliggör mera partnerskap och nya möjligheter. Via Urakka-Forum kan maskinföretagarna sinsemellan skapa större enheter, som kan erbjuda större jobb och marknadsföra ett mångsidigare utbud. Samtidigt kan det mellan företagen som köper entreprenörstjänster uppstå fungerande nätverk.

Utbildning och information

Projektets utbildningsdel har som målsättning att utveckla de nyländska landsbygdsföretagarnas företagarkunskaper som stöd för en lönsam entreprenörsverksamhet. Utbildning anordnas under olika teman som halvdagskurspaket. Projektet har planerat att förverkliga sju utbildningstillfällen, vilkas innehåll har beaktats från feedbacken som fåtts från maskinentreprenörerna vid olika tillfällen. Utbildningstillfällena är riktade både till nuvarande maskinentreprenörer och landsbygdsföretagare som planerar att starta maskinentreprenörsverksamhet, men tillfällena passar även för andra småföretagare på landsbygden. Utbildningstillfällena är gratis för deltagarna.
Mera information om utbildningstillfällena och huvudinnehåll finns på Tapahtumat-sidorna.