• Ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) ja ympäristönsuojelulaissa (86/2000) on säädetty eläinsuojien luvanvaraisuudesta, joka koskee eläintenpitoa tuotantorakennuksessa
 • Eläinsuojaan kuuluu toiminnallisesti eläinten tuottaman lannan varastointi sekä rehunvalmistus ja sen varastointi tuotantorakennuksen yhteydessä
 • Lannan levitys ja peltoviljely eivät kuulu luvanvaraiseen toimintaan
 • Lupaharkinnassa otetaan kuitenkin huomioon lannan levitykselle käytettävissä oleva peltopinta-ala ja sen riittävyys eläinmäärän nähden

 Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan jos seuraava eläinmäärä ylittyy:

 • Lypsylehmä vähintään 30 kpl
 • Lihanauta 80 kpl
 • Täysikasvuinen emakko 60 kpl
 • Lihasika 210 kpl
 • Hevonen tai poni 60 kpl
 • Uuhi tai vuohi 160 kpl
 • Munituskana 2700 kpl
 • Broileri 10 000 kpl 
 • Tai muu eläinsuoja joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa 210 lihasialle tarkoitettua eläinsuojaa (YSL 28 § ja YSA 1 §).

Lupa voidaan edellyttää jo pienemmälläkin eläinmäärällä, jos siitä aiheutuu kohtuutonta rasitusta naapurustolle tai jos eläinsuoja sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.

 • Eläinsuojan ympäristöluvan ratkaisee eläinmäärästä riippuen joko aluehallintovirasto (AVI), ympäristölupavastuualue tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
 • aluehallintovirastossa (AVI) käsitellään lupa-asiat eläinsuojien rakennushankkeissa, joissa on vähintään:
 • Lypsylehmä 75 kpl
 • Lihanauta 200 kpl
 • Täysikasvuinen emakko 250 kpl
 • Lihasika 1 000 kpl
 • Munituskana 30 000 kpl
 • Broileri 50 000 kpl

Tai muu eläinsuoja joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa 1000 lihasialle tarkoitettua eläinsuojaa (YSL 31 § ja YSA 6-7 §).

Pienempien eläinsuojien ympäristöluvat ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

 

 

 • Eläinyksikkökertoimia voidaan käyttää arvioitaessa kuuluuko ympäristöluvan käsittely kunnan vai aluehallintoviraston toimivaltaan
 • Eläinyksikköjen lukumäärän laskemiseen voi käyttää tämän sivuston työkalupakissa olevaa eläinyksikkölaskuria.
 • Pienikin kotieläinsuoja voi tulla luvanvaraiseksi esimerkiksi naapuruussuhdelain tai terveydensuojelulain perusteella, vaikka eläinmäärä alittaa asetuksessa määritellyn eläinmäärän.
 • Ympäristölupahakemus kannattaa jättää välittömästi, kun päätös rakentamisesta on tehty ja hankesuunnittelussa on saatu selville rakennuksen eläinmäärät. Ympäristöluvan hakemuslomake täyttöohjeineen löytyy ympäristöhallinnon sivuilta (www.ymparisto.fi)

Kotieläinsuojan sijoittaminen

 • Hajuhaitta on merkittävä eläinsuojien sijoittamiseen liittyvä ongelma, joka aiheuttaa eniten valituksia
 • Uuden kotieläinsuojan lantaloineen tai erillisen talouskeskuksen ulkopuolelle rakennettavan lantalan etäisyys häiriintyviin kohteisiin tulisi olla eläinmäärästä, tuotantosuunnasta (märehtijät/yksimahaiset) ja olosuhteista (alueen topografia ja vallitsevat sääolosuhteet) riippuen 200-400 metriä
 • Vanhojen eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys häiriintyviin kohteisiin tulisi olla vähintään 100 metriä

 

Ympäristölupahakemukseen liitettävät asiakirjat:

 • sijaintikartta, jota ilmenee eläinsuojan paikka sekä lantaloiden ja ruokintapaikkojen sijainti
 • asemapiirros, josta ilmenee eläinsuojien ja niihin liittyvien lantavarastojen, jaloittelualueiden, kaivojen ja jäteveden käsittelylaitteiden sijainti
 • pohjapiirros 1:100 nykyisestä ja tulevasta eläinsuojasta sekä leikkauskuvat
 • pohja- ja leikkauspiirrokset uusista lantavarastoista sekä niiden sijaintikartta
 • luettelo eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen
 • maitohuoneen yms. jätevesien käsittelysuunnitelma
 • peltokartat käytettävissä olevista viljelyalueista (omat, vuokra- ja sopimuspellot)
 • kopiot peltojen vuokraussopimuksista ja lannan levityssopimuksista
 • lisäselvitys tilalla olevista muista toiminnoista kuten kotiteurastus, juuston valmistus tms.
 • tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (486/1994) tarkoitettu arviointiselostus, yhteysviranomaisen lausunto sekä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi