• Maa- ja rakennuslain mukaan (MRL 125 §) rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa
 • Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan kaavojen toteutumista ja huolehditaan hankkeen sopeutumisesta ympäristöön sekä huomioidaan naapurinäkökulma
 • Lupien hakemisen voi antaa ammattitaitoisen pääsuunnittelijan tehtäväksi
 • Lupa on hankittava ennen toimenpiteeseen ryhtymistä
 • Lupaa hakee kirjallisesti tontin tai rakennuspaikan omistaja tai haltija
 • Rakennusvalvontaviranomaiselta voi tiedustella luvan tarpeellisuudesta sekä muista rakennustyöhön liittyvistä seikoista

Rakennuslupia on neljänlaisia:

 • 1. Rakennuslupa
 • 2. Toimenpidelupa
 • 3. Purkamislupa
 • 4. Maisematyölupa

sekä näiden lisäksi käytössä oleva ilmoitusmenettely

Milloin tarvitaan

Rakennuslupa

 • uuden rakennuksen rakentamiseen
 • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • korjaus- tai muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
 • määräajaksi paikalleen pystytettävän rakennuksen rakentamiseen


Toimenpidelupa

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa (MRL 126 §). Näitä ovat lähinnä maisemaan ja ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet (MRA 62 §)

Esimerkkejä:

 • katos, vaja, käymälä (rakennelma)
 • piippu, masto, säiliö, suurehko valaisinpylväs (erillislaite)
 • suurehko laituri (vesirajalaite)
 • muusta alueesta erotettu suurehko säilytys-, varastointi- tai pysäköintialue
 • rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoimenpide)
 • rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan rakentaminen
 • asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset (esim. maastonmuotoilu)

Yleensä riippuu kohteen koosta, kuuluuko se toimenpide- vai ilmoitusluvan piiriin. Määräyksissä on kuntakohtaisia eroja. Ne kannattaa tarkistaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Purkamislupa / Purkamisilmoitus

 • Rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan lupa asemakaava-alueilla tai jos alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi (MRL 53 §)
 • Lupa on tarpeen myös jos yleiskaavassa niin määrätään
 • Purkamisilmoitus riittää talous- ja muista vähäisistä rakennuksista
 • Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- / tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista
 • Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun vähäisen rakennuksen purkamiseen poikkeuksena historiallisesti tai rakennustaiteellisesti merkittävät rakennukset tai niiden osat
 • Rakennuksen purkamisesta on aina, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

 Maisematyölupa

 • Maisematyöluvan piiriin kuuluvat oleelliset maisemaa pysyvästi muuttavat maanrakennustyöt ja puunkaadot tai muut niihin verrattavat toimenpiteet
 • Maisematyölupa tarvitaan asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä alueella jossa on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §).

Ilmoitusmenettely

 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 129 §) kunnan rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä rakennus- tai toimenpideluvan asemasta
 • Näin voidaan toimia varsinkin haja-asutusalueilla
 • Esimerkiksi jo olevaan asuntoon kuuluvan pienehkön talousrakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä
 • Sama koskee maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen kerrosalaltaan pienehkön kylmän varastorakennuksen rakentamista
 • Edellä mainittujen rakennusten tulee olla muodoltaan ja väritykseltään ympäristöön hyvin sopeutuvia
 • Saunarakennusten tai muiden tulisijallisten rakennusten rakentamiseen on aina haettava rakennuslupa.

Poikkeamislupa

 • Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista

Lupahakemus ja siihen liitettävät asiakirjat

 • Tarvittavat asiakirjat vaihtelevat kuntakohtaisesti
 • Lista tarvittavista asiakirjoista kannattaa tarkistaa rakennuspaikkakunnasta
 • Hakemuksia voi noutaa kunnan ympäristö- tai rakennusvalvontavirastosta
 • Maisematyöluvan hakemiseen käy yleensä myös vapaamuotoinen hakemus
 • Rakennuslupahakemuksesta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan
 • Naapureille tulee esitellä rakennuslupapiirustukset. Esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien nimikirjoitukset on pyydettävä rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen omien tonttiensa kohdalle. Ellei luvanhakija liitä tätä selvitystä hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapurille. Tämä menettely on maksullinen ja hidastaa lupakäsittelyä.
 • Tontille tulee asettaa ilmoitustaulu ennen lupahakemuksen tuomista rakennusvalvontaan
 • Taulusta tulee ilmetä rakennuttaja, toimenpide, suunnittelija sekä hankkeen aikataulu 

Rakennus- tai toimenpidelupa:

 • rakennuslupahakemuslomake tai valtakirja
 • rakennushankeilmoitus
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • virallinen karttaote, josta selviää rakennuspaikan sijainti
 • työnjohtajia koskeva hakemus kahtena kappaleena
 • selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä korkeusasemasta
 • asemapiirros
 • pääpiirustukset
 • rakennusoikeuslaskelma
 • julkisivujen värityssuunnitelma
 • lämpötaloudellinen selvitys
 • sähkölaitoksen lausunto
 • kunnallistekninen ilmoitus
 • ilmoitus jätevesien johtamisesta
 • tieliittymälupa
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Purkamislupa, purkamisilmoitus:

 • lupahakemuskaavake tai valtakirja
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • virallinen kartta
 • vastaavaa työnjohtajaa koskeva hakemus
 • selvitys naapurin kuulemisesta
 • selvitys purkutyön järjestämisestä
 • selvitys rakennusjätteiden käsittelystä/hyötykäytöstä

Maisematyölupa:

 • lupahakemuskaavake tai valtakirja/vapaamuotoinen hakemus
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • virallinen kartta
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Ilmoitusmenettely:

 • ilmoituskaavake
 • virallinen kartta
 • piirustukset/valokuva
 • selvitys naapurin kuulemisesta

Poikkeamislupa:

 • poikkeamislupahakemus
 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
 • virallinen kartta
 • selvitys naapurien kuulemisesta
 • asemapiirros
 • liittymälupa
 • jätevesienkäsittelysuunnitelma
 • muut selvitykset, esim. puhtaan veden saantimahdollisuudesta ellei alueella ole vesijohtoa

 

Luvan käsittely

 • Rakennusluvasta tekevät päätöksen suuremmissa kohteissa yleensä ympäristölautakunta ja pienemmissä kohteissa viranhaltija, tavallisesti rakennustarkastusinsinööri tai rakennustarkastaja
 • Rakennustarkastaja tekee omat päätöksensä yleensä viikoittain
 • Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu noin 3 viikon välein
 • Normaali lupakäsittely kestää siten noin 1-4 viikkoa

Luvan voimassaolo

 • Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja muun luvan ja viranomaishyväksynnän osalta 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä
 • Mikäli oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa, luvan voimassaoloaikaa voidaan jatkaa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella ja työn loppuunsaattamista varten enintään kolmella vuodella (MRL 143 §)
 • Lupa-ajan jatkamista haetaan lomakkeella
 • Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä
 • Ilmoitusluvan alainen toimenpide on aloitettava kuuden kuukauden ja saatettava loppuun yhden vuoden kuluessa ilmoituksen käsittelypäivämäärästä lukien.

Muutoksenhaku

 • Lupien julkipanopäivä on pääsääntöisesti kerran viikossa
 • Lupapäätöksiin haetaan muutosta valittamalla 30 vuorokauden kuluessa hallinto-oikeuteen
 • Viranhaltijoiden päätöksiin jätetään oikaisuvaatimus (MRL 187§) ympäristölautakunnalle 14 vuorokauden kuluessa
 • Lupapäätöksien muutoksenhakuun ovat oikeutettuja vain asianosaiset eli lähinnä naapurit ja hakija itse sekä kunta (MRL 190 ja 192§)