Rasitesopimus

 • Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen
 • Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti ja laativat rasitesopimuksen.
 • Rakennusrasitteen perustamisesta, muuttamisesta ja poistamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
 • Kunnasta saa myös lisätietoa siitä, minkälainen rasitesopimus mistäkin asiasta pitää tehdä. 

Varastointisopimus

 • Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä.
 • Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden edellyttämällä tavalla materiaalin pilaantumisen, kolhiutumisen ym. vaurioitumisen estämiseksi.
 • Työmaa-aikaisten tilapäisrakennelmien pystytys on kallista ja runsaasti tilaa vaativaa.
 • Voi olla tarkoituksenmukaista lainata naapurikiinteistöltä tarvittavat varastointitilat.
 • Tällöin on syytä tehdä naapurin kanssa sopimus, josta ilmenee ainakin varastointitilan tarve, varastoinnin ajankohta ja kesto, sekä varastoitavan materiaalin laatu.
 • Varastointisopimus voi koskea varastorakennusten lisäksi myös pelkästään naapurin maa-aluetta, mikäli omalla tontilla ei ole sopivaa varastointipaikkaa rakennusmateriaaleille. 

Sähkönkäyttösopimus

 • Rakennustyömaalle on mahdollista vuokrata jakelualueen sähköyhtiöltä valmis työmaakeskus tai hankkia erillinen keskus työmaasähköä varten.
 • Liittymissopimus tulee olla voimassa ennen vuokrausta.
 • Verkkoyhtiön työmaakeskuksen tilaaminen on tehtävä noin viikkoa ennen sähkönkäytön aloittamista.
 • Työmaakeskuksen hinta muodostuu keskuksen asennus- ja purkukustannuksista tarvikkeineen sekä päivävuokrasta.
 • Pienissä rakennuskohteissa suositellaan heti alusta alkaen lopullisen sähköliittymän ja pääkeskuksen hankkimista joko sähköurakoitsijalta tai sähköyhtiöltä.
 • Ennen sähkökaapelin kaivutyön aloittamista rakentajan on syytä varmistaa sähkö- ja puhelinyhtiöltä, ettei tontilla ole aiemmin asennettuja kaapeleita.

 

Tieliittymäsopimus

 • Jokaiselle kiinteistölle on voitava järjestää kulkuyhteys.
 • Käytännössä kulkuyhteys tarkoittaa pääsyä yleiselle tielle joko toisen yksityisen tien kautta tai rakentamalla uusi liittymä.
 • Yksityisen tien liittämiseen sellaiseen yleiseen tiehen, jolle ei ole liittymäkieltoa, tarvitaan tiepiirin lupa.
 • Liittymälupa yksityisen tien liittämiseksi yleiseen tiehen haetaan tiepiiriltä.
 • Hakemuslomakkeita ja liittymäluvan hakemista koskevia neuvoja saa kaikista Tiehallinnon (www.tiehallinto.fi) toimipisteistä sekä yleensä myös kunnista.
 • Hakemuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat tiedot:
 • Hakijan yhteystiedot
 • Liittymän paikka; liittymän paikka merkitään myös maastoon
 • Liittymän käyttötarkoitus
 • Liittymälupahakemuksen käsittelyssä selvitetään, voidaanko liittymälupa myöntää hakijan esittämällä tavalla vai onko kulkuyhteyden järjestämiseksi löydettävä toinen ratkaisu.
 • Liittymän paikka tutkitaan myös maastossa ja tarpeen mukaan pyydetään lisätietoja luvan hakijalta.


 • Tiepiiriltä saatu liittymälupapäätös oikeuttaa rakentamaan liittymän tai sen osan yleisen tien tiealueelle.
 • Luvan saaja vastaa liittymän ja sen jatkeena olevan yksityisen tien rakentamisoikeudesta yleisen tien tiealueen ulkopuolella.
 • Liittymän rakentamiselle annetaan yleensä 1 - 2 vuoden määräaika.