• Suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeuslupa maaseutu- ja kyläalueilla on tarpeen silloin, kun rakennushanke sijoittuu suunnittelutarvealueelle (muodostuu taaja-asutusta) taikka on kunnan rakennusjärjestyksen vastainen
 • Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeusluvan tarpeellisuuden toteaa viimeistään rakennuslupaviranomainen
 • Suunnittelutarvealuetta on alue, jolle on muodostunut taloryhmä, jossa alle 200 metrin etäisyydellä toisistaan on 4 - 5 talon taloryhmä tai yhtä monta taloa muodostaa tien varrelle nauhamaista asutusta
 • Lisäksi kunta voi yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä erikseen osoittaa suunnittelutarvealueita

Rakentamisen poikkeuslupia tarvitaan muun muassa

 • rakennettaessa ranta-alueelle ilman vahvistettua yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa
 • poikettaessa vahvistetun kaavan määräyksistä
 • poikkeuslupa voidaan myöntää erityisestä syystä, joka on hakemuksessa selostettava
 • Hakemus jätetään lausuntoa varten kunnan ympäristölautakunnalle, joka toimittaa hakemuksen lausuntoineen edelleen päätöksentekijälle


Poikkeuslupaa ei myönnetä, jos se:

 • aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
 • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista

Poikkeuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

 • poikkeuslupahakemus
 • asemapiirustuksia mittakaavaan 1:500 tai 1:200
 • selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta
 • naapureiden kuuleminen (suoritetaan tarvittaessa viran puolesta)

Poikkeusluvan käsittely:

 • Poikkeuslupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset ratkaisee pääsääntöisesti kaavoituslautakunta
 • Joissakin tapauksissa ratkaisun tekee aluehallintovirasto, jolloin kaavoituslautakunta antaa siitä lausunnon
 • Poikkeusluvan käsittelyaika vaihtelee: lautakunnan käsittely kestää 3-5 viikkoa, kunnanhallituksen 1-2 kuukautta ja ympäristökeskuksen 2-4 kuukautta
 • Poikkeuslupa on voimassa yhden vuoden, jonka aikana hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

 • Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi tietyin laissa säädetyin edellytyksin myöntää rakennusluvan, milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista
 • Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä

Tilapäinen rakennus

 • Rakennusvalvontaviranomainen voi tietyin edellytyksin myöntää rakennusluvan, jos kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta enintään viiden vuoden ajaksi
 • Tällöin on otettava huomioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, terveellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ympäristöön sopeutuvuuden vaatimukset.