Viiden askeleen menetelmä voidaan nähdä myös kohoavina portaina, jolloin liikkeelle lähdetään ensimmäiseltä portaalta ja päädytään viitosportaalle.

1. Opastustilanteen aloitus | Kuuntele:

 • Aseta tavoite ja välitavoitteet, joiden kautta opittava taso on mahdollista saavuttaa.
 • Selvitä ohjattavan osaamisen nykytaso ja suunnittele opetuksesi sen pohjalta.
 • Jos ohjattavalla on aikaisempaa kokemusta vastaavasta tehtävästä, hyödynnä sitä.
 • Kerro ohjattavalle tehtävän merkitys ja se, mihin kokonaisuuteen opittava asia liittyy.
 • Motivoi, kannusta ja luo miellyttävä ilmapiiri oppimiselle.
 • Varaa opetuksessa tarvittavat välineet ja materiaalit valmiiksi.

to kasivaasi

 
 

2. Opeta | Kuuntele:

 • Selosta ja perustele työtehtävän tekemistä samalla kun näytät, miten se tehdään.
 • Pyydä ohjattavaa havainnoimaan, mitä eri vaiheita työtehtävässä on.
 • Korosta työturvallisuuden kannalta keskeisiä asioita.
 • Anna vinkkejä, joilla työn tekemistä voi helpottaa

to ope1

3. Pyydä kertaamaan tehtävä | Kuuntele:

 • Pyydä ohjattavaa kertomaan omin sanoin, miksi tehtävä tehdään.
 • Pyydä ohjattavaa selostamaan miten tehtävän tekeminen etenee vaihe vaiheelta.
 • Arvioi ja anna ohjattavalle palautetta siitä, miten hän kuvaa tehtävän tekemisen.
 • Kertaa tehtävän olennaisimmat asiat.
 • Pyydä ohjattavaa kertaamaan tehtävä hiljaa mielessään.

to kukatkadessa2

 

4. Tue taidon kokeilua | Kuuntele:

 • Anna ohjattavan ensin toimia työtehtävässä avustajana ja rohkaise häntä sitten itsenäiseen kokeiluun.
 • Anna ohjattavan tehdä tehtävä omaan tahtiinsa kaikessa rauhassa.
 • Pyydä ohjattavaa arvioimaan omaa toimintaansa.
 • Arvioi ja anna palautetta sekä työn tuloksesta että itse tekemisestä.
 • Anna palautetta ohjattavan vahvuuksista.
 • Anna rakentavaa palautetta asioista, joissa ohjattavan tulee kehittyä.
 • Rohkaise häntä kokeilemaan tehtävää uudelleen.

to kukatkadessa1

 

 

5. Varmista opittu, arvioi ja anna palautetta | Kuuntele:

 • Kannusta ohjattavaa itsenäiseen työskentelyyn.
 • Tarjoa ohjattavalle mahdollisuus vaativampien tehtävien tekemiseen.
 • Arvioi ja anna palautetta työn sujumisesta säännöllisin välein.
 • Rohkaise ohjattavaa kysymään epäselviä asioita.
 • Kiinnitä ohjattavan huomio työn laatuun ja kehota häntä itse arvioimaan suoritustaan.

to kukatkadessa

(Muokattu Mykrä 2007 pohjalta)

Taitojen oppimiselle on tyypillistä, että ne opitaan vähitellen. Monimutkainen taito koostuu monista yksittäisistä taidoista, jotka opitaan yksi toisensa jälkeen. Taidon kehittyminen jatkuu  pitkään ja se vaatii paljon kertausta.  Kun työssäoppija käyttää oppimiaan taitoja erilaisissa työtilanteissa, hän harjaantuu oppimiensa taitojen soveltamisessa.