Oppimisen erilaisuus ja oppimisvaikeudet voivat esimerkiksi vaikuttaa seuraaviin asioihin:
•    kieleen ja kommunikaatioon
•    matematiikkaan ja hahmottamiseen
•    sosiaalisiin tilanteisiin
•    toiminnan ohjaukseen
•    tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen
•    mielenterveyteen
Vaikeudet ilmenevät jokaisella eri tavalla. Tärkeää on tukea ja huomioida yksilön vahvuudet

MITEN TUKEA ERILAISTA OPPIJAA?

•    Auta opiskelijaa asettamaan itselleen realistiset tavoitteet
•    Kannusta opiskelijaa
•    Anna aikaa
•    Älä vaadi keskittymistä moneen asiaan yhtä aikaa
•    Auta opiskelijaa selviytymiskeinojen löytämisessä
•    Ohjaa työtaidon ydinkohtien tunnistamisessa
•    Osoita mielekäs asiayhteys opitun ja uuden asian välillä

KIELI- JA KOMMUNIKOINTIVAIKEUDET

Ilmenee esim. seuraavasti:
•    Vaikeus keskittyä hälyisessä ympäristössä
•    Vaikeus toimia kuullun tai luetun ohjeen mukaan
•    Puutteellisuuksia puheilmaisussa ja kuullun/luetun ymmärtämisessä
•    Epäjohdonmukaista reagointia puheeseen
•    Muistamisen vaikeutena

Miten voit auttaa?
•    Varmista rauhallinen ja häiriötön työskentely-ympäristö
•    Selkeys: jäsennä sanottavasi, havainnollista, näytä, käytä kuvia
•    Toista vaikeuksia aiheuttanut sana tai kokeile ilmaista asia toisin
•    Suosi lyhyitä ja yksinkertaisia ilmaisuja
•    Anna ohjeet pieninä palasina loogisessa järjestyksessä

MATEMAATTISET JA HAHMOTTAMISEN VAIKEUDET  

Ilmenee esim. seuraavasti:
•    Opiskelijan kirjoittamat numerot vaihtavat paikkaa
•    Peruslaskutoimitukset ovat vaikeita
•    Opiskelija ei hahmota sanallisia laskutehtäviä
•    Mittayksiköt eivät jää mieleen, eikä opiskelija tunnista arjesta tuttujen lukujen suuruusluokkaa.
•    Opiskelija ei osaa ollenkaan arvioida, voiko hänen laskutoimituksensa tulos olla oikeinMiten voit auttaa?
•    Varmista, että juuri sanomasi tuli ymmärretyksi esim. pyydä opiskelijaa kertomaan, mitä juuri sovittiin
•    Kertaa peruslaskutaitoja
•    Käytä havaintovälineitä, piirrä kuvia
•    Selosta suullisesti
•    Kirjoita näkyviin laskutoimituksen kaikki vaiheet, ei vain tulosta
•    Ohjaa opiskelijaa toimimaan työparin kanssa ja laskemaan laskuja yhdessä toisen kanssa

SOSIAALISET ONGELMAT

Ilmenee esim. seuraavasti:
•    Heikot vuorovaikutustaidot
•    Vetäytyminen, passiivisuus
•    Tilanteeseen sopimaton käytös/puheenaihe

Miten voit auttaa?
•    Ole ymmärtäväinen
•    Toimi tarvittaessa ”tulkkina”
•    Pyydä mukaan toimintaan
•    Osoita selvästi millainen käytös/puhetapa sopii työpaikalle

ASPERGERIN OIREYHTYMÄ

Ilmenee esim. seuraavasti:
•    Sosiaalisen vuorovaikutuksen ja vastavuoroisuuden vaikeuksina
•    Vaikeutena ymmärtää, miltä toisesta henkilöstä tuntuu
•    Poikkeavana puherytminä
•    Kirjakielisenä puheena
•    Riippuvuutena rutiineista tai rituaaleista
•    Herkkyytenä kosketukseen, ääniin ja hajuihin
•    Motorisina vaikeuksina
•    Toiminnanohjauksen vaikeuksina esim. vaikeutena suunnitella järkevää työjärjestystä
•    Uppoutumisena erityisiin mielenkiinnon kohteisiin

Miten voit auttaa?
•    Pyri selkeyteen
•    Pidä kiinni rutiineista
•    Kerro muutoksista ajoissa
•    Käytä kirjallisia ohjeita: muistilaput ja työohjeet
•    Rohkaise, motivoi ja anna hyvää palautetta
•    Perustele palautteesi
•    AS-henkilö osaa usein itse kertoa, mikä auttaa häntä. Siksi kysyminen kannattaa.
•    Käytä selkeää kieltä, vältä kielikuvia
•    Luo rauhallinen ympäristö
•    Minimoi ylimääräiset ärsykkeet, kun annat ohjeita
•    Pyri kiireettömään ilmapiiriin
•    Vastauksen miettiminen voi kestää pitkään, älä hoputa
•    Jos aika loppuu kesken, kerro milloin ehditte puhua asiasta uudelleen

TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT HAASTEENA

Ilmenee esim. seuraavasti:
•    Heikko lyhytaikainen muisti
•    Oma-aloitteisuuden/suunnittelukyvyn puutteena esim. ei pääse työssä alkuun
•    Vaikeutena hahmottaa aikaa

Miten voit auttaa?
•    Kirjaa tavoitteet ja työn eri vaiheet näkyville, voit myös pyytää opiskelijaa itse tekemään muistilapun
•    Anna opiskelijalle mahdollisuus toistaa tehtävää riittävästi
•    Muistuta tauoista ja työajoista
•    Laita päiväjärjestys näkyviin

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖ HAASTEENA

Ilmenee esim. seuraavasti:
•    Vaikeutena ylläpitää tarkkaavaisuutta
•    Lyhytjännitteisyytenä
•    Vaikeutena suunnata tarkkaavaisuutta ja vaihtaa sen kohdetta
•    Vaikeutena aloittaa tehtävää
•    Työläänä etenemisenä

Miten voit auttaa?
•    Anna yksi työtehtävä kerrallaan
•    Minimoi häiriötekijät: työskentely-ympäristön tulee olla mahdollisimman rauhallinen
•    Kiinnitä opiskelijan huomio itseesi ennen kuin puhut
•    Varmista, että opiskelija on ymmärtänyt mitä pitää tehdä 

ADHD

Ilmenee esim. seuraavasti:
•    Tarkkaavaisuushäiriönä, johon liittyy usein myös ylivilkkautta ja impulsiivista käytöstä
•    Toiminnanohjauksen vaikeutena esim. vaikeus suunnitella järkevää työjärjestystä
•    Opiskelijan poikkeuksellisena energisyytenä ja luovuutena
Miten voit auttaa?
•    Pyri selkeään päiväjärjestykseen
•    Käytä avuksi muistilistoja ja kännykän muistutuksia
•    Luo rauhallinen ympäristö
•    Minimoi taustamelu ja henkilöiden määrä, kun annat tärkeitä ohjeita
•    Pyri kiireettömään ilmapiiriin
•    Jos aika loppuu kesken, kerro milloin ehditte puhua asiasta uudelleen
•    Rohkaise, motivoi ja anna hyvää palautetta

MIELENTERVEYSONGELMAT

Ilmenee esim. seuraavanlaisesti:
•    ahdistuneisuutena
•    keskittymättömyytenä
•    aloitekyvyn puutteena
•    epäluottamuksena ihmisiin
•    pelokkuutena
•    sosiaalisten taitojen heikkoutena
•    psyykkisten itsesäätelykeinojen niukkuutena
•    heikkona itsearvostuksena

Miten voit auttaa?
•    Ole joustava jaksamisen ja työajan suhteen
•    Ole kannustava antaessasi palautetta
•    Järjestä työympäristö rauhalliseksi
•    Ota työssäoppija mukaan keskusteluihin ja kokouksiin
•    Luota maalaisjärkeen
•    Ilmaise huolesi ja kysy suoraan, kuinka oppija voi
•    Pysy perustehtävässäsi - älä ryhdy terapeutiksi
•    Tärkeimmät tehtäväsi ovat välitön tukeminen, ongelman esiin nostaminen ja tarvittaessa hoitoonohjaaminen.