Työnopastuksen tavoitteena on opettaa työssäoppijalle työhön liittyviä tietoja ja taitoja. Tämä tapahtuu puhumisen, näyttämisen ja tekemisen kautta. Työpaikkaohjaaja voi opetuksessaan hyödyntää viiden askeleen menetelmää, joka on kehitetty työnopastuksen suunnittelun ja toteutuksen avuksi.

Työnopastuksen tavoitteena on myös opettaa työssäoppija tekemään työtehtävät turvallisesti. Työnopastuksessa opetetaan koneiden, laitteiden ja työvälineiden oikeat käyttötavat ja turvallisuusmääräykset, oikeat työmenetelmät sekä henkilökohtaisten suojainten oikeat ja turvalliset käyttötavat. Työhön liittyvät turvallisuusriskit käydään työssäoppijan kanssa läpi. Työpaikkaohjaajan oma johdonmukaisuus turvallisuusohjeiden noudattamisessa sekä henkilökohtaisten suojainten käytössä on hyvä esimerkki nuorelle työssäoppijalle.

Eri ammattialojen työturvallisuudesta löydät tarkempaa tietoa täältä: http://www.edu.fi/tonet/tyoturvallisuus/tyosuojeluoppaita

Työpaikkaohjaajan on hyvä suunnitella työssäoppijan työnopastusta ja työvaiheiden etenemistä ennakolta. Koska käytännössä työpaikalla tehdään eri työvaiheita ja edetään kulloisenkin työtilanteen vaatimalla tavalla, on hyvä olla ns. suunnitelmallisia varatehtäviä, joiden tekeminen tukee työssäoppijan oppimista. Näitä hän voi suorittaa silloin, jos häntä ei esimerkiksi ehditä opastaa varsinaiseen uuteen työvaiheeseen.

 


> Pohdittavaa työpaikkaohjaajalle:
  • Mieti oman alasi työkokonaisuuksia ja jaa ne vaiheisiin/osiin, joiden kautta opetat työkokonaisuuden ohjattavalle


Ajatuksia työpaikkaohjaamisesta
Anne Kumpulainen:
Raportti vierailusta Lemminkäinen talo Oy:n työpaikkaohjaajien työmailla 2015