ravintola hyvinvointi

TTS Työtehoseurassa on käynnistynyt kaksivuotinen Ravintola-alan työhyvinvointi tuottamaan -hanke, jonka kohderyhmänä ovat alan pk-yritykset ja niiden esimiehet sekä henkilöstö. Hankkeessa perehdytään ravintolatyön johtamisen ja työn tekemisen käytäntöihin ja kehitetään uusia toimintamalleja, jotka tukevat eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamista ja työtehtävien suorittamista. Työyhteisön hyvinvointi on yrityksen voimavara. Tyytyväinen työntekijä on usein myös tuottava työntekijä.

Ravintolatyö on kiireistä ja raskasta. Työolosuhteet ovat usein haastavat ja työ on iltapainotteista. Alalla työskentelee paljon nuoria työntekijöitä ja vaihtuvuus on suuri. Ikääntyvien työssä jaksamisessa on omat haasteensa ja eri-ikäisten työntekijöiden johtaminen on vaativaa. Ravintola-alan työhyvinvointi tuottamaan -hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja, joilla työnteon mielekkyyttä ja tuloksellisuutta parannetaan työntekijäkohtaisesti. Hanke keskittyy erityisesti alle 30- ja yli 55-vuotiaiden työntekijöiden yksilölliseen huomioimiseen työtehtävien organisoinnissa.  

Pilottikohteet kehittämistyön keskiössä

Hankkeeseen on koottu 10 pk-yrityksen pilottiryhmä, johon kuuluu yrityksiä ravintola-alan eri sektoreilta, kuten kahviloista, henkilöstö-, ruoka- ja viihderavintoloista. Pilottiyrityksissä tehdään parhaillaan työolosuhteiden ja työn johtamisen nykytila-analyysiä. Analyysissa esiin nousseiden kehittämistarpeiden jatkotyöstäminen painottuu työn tuottavuuden sekä työhyvinvoinnin parantamiseen ja kehitystoimenpiteiden käytännön toteutukseen. Kehittämiskohteet ryhmitellään kussakin pilottikohteessa neljään osa-alueeseen, jotka ovat työprosessien hallinta, työn organisointi, työolosuhteet ja välineet sekä esimiestyö ja johtaminen. Hankkeessa kehitetyt toimintatavat tukevat pilottiyritysten toimintaa ja niistä hyötyy jatkossa koko ravintolasektori.

Tavoitteena hyvinvoiva ja tuottava työntekijä

Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja, jotka räätälöidään yrityskohtaisesti. Tavoitteena on, että eri-ikäisten työntekijöiden vahvuudet ja voimavarat opitaan tunnistamaan ja hyödyntämään niitä yrityksen tuottavuutta parantavalla tavalla. Tavoitteena on myös luoda yrityksiin sellaiset työolosuhteet ja -kulttuuri, joka tukee työyhteisön toimivuutta ja ikääntyvien töissä jaksamista sekä toisaalta motivoi nuoria työntekijöitä hakeutumaan ja pysymään alalla.

Ravintola-alan työhyvinvointi tuottamaan -hanke on kaksivuotinen ja se käynnistyi syyskuussa 2015. Hanketta rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se kuuluu Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto