Juha Ojala

TTS Työtehoseura toteutti viime vuonna menestyksellisesti sääntöjensä mukaista tarkoitusta parantaa työn ja tuotannon tehokkuutta ja taloudellisuutta. TTS konserni muodostuu emoyhdistyksestä Työtehoseura ry:stä ja sen omistamista tytäryhtiöistä ja osakkuusyhtiöstä. TTS Työtehoseura ry ja sen tytäryhtiö TTS Kehitys Oy järjestävät ammatillista aikuis- ja nuorisokoulutusta ja harjoittavat tutkimus-, kehitys-, neuvonta- ja tiedotustoimintaa.
Vuonna 2016 TTS-konsernissa opiskeli yhteensä noin 8 000 opiskelijaa kaikkiaan noin 306 000 opiskelijatyöpäivää. Tutkintoja suoritettiin noin 700 ja tutkinnonosia noin 1000. Lisäksi TTS toteutti tai oli mukana lähes sadassa eri tyyppisessä tutkimus- ja kehittämishankkeessa eri toimialoilla.

TTS:n tulokset olivat erinomaisia. Saamamme palaute koulutuksesta oli palkitsevaa. Ensinnäkin sijoituimme hienosti Opetushallituksen vuosittaisessa ammatillisten oppilaitosten tuloksellisuusmittauksessa. TTS Työtehoseura päihitti tässä vertailussa valtakunnan kaikki suomenkieliset suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät, koska TTS:n opiskelijat valmistuvat aikataulussa ja työllistyvät hyvin.

Lisäksi marras-joulukuussa toteutettiin laaja sidosryhmä- ja asiakaskysely. Tulokset osoittavat, että 2/3 asiakkaistamme ja sidosryhmistämme pitää TTS Työtehoseuraa parhaana tai yhtenä parhaista koulutusorganisaatioista Suomessa ja 95 prosenttia asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä toimintaamme. Näihin tuloksiin olemme erittäin tyytyväisiä ja ne myös ovat osoitus yksityisten koulutuksen järjestäjien joustavuudesta ja laadusta.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan kuuluva ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöreformi ja siihen liittyvät koulutusmäärärahojen leikkaukset olivat viime vuonna merkittävimmät TTS Työtehoseuran toimintaympäristöön vaikuttavat muutokset. Kuluneen vuoden aikana ministeriö valmisteli ammatillisen koulutuksen lakireformia. Reformissa uudistetaan koko ammatillisen koulutuksen järjestämis- ja rahoituslainsäädäntö ja lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa. Lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Samaan aikaan tapahtuneet valtionosuusrahoituksen voimakkaat leikkaukset heikensivät ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja toimintaedellytyksiä. Valtion budjettileikkaukset vähensivät merkittävästi TTS Työtehoseuran ja myös muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien myyntituottoja. Leikkaukset jatkuvat vuonna 2017 ja pakottavat koulutuksen järjestäjät vähentämään resursseja.

Vuoden 2016 aikana TTS:ssä toteutettiin uudistettua konsernin strategiaa ja toiminnallinen organisaatio uudistettiin vastaamaan toimintaympäristön vaatimuksia. Toiminta on nyt jaettu neljään liiketoimintayksikköön ja niitä tukeviin myynti-, koulutuksen ohjaus- ja tukipalveluihin. Henkilöstöä on noin 170.

Organisaatiouudistuksen jälkeen toteutettiin koko organisaatiota koskeva toiminnan sopeuttamisprosessi, jonka yhteydessä henkilöstöä jouduttiin vähentämään yli 40 henkilötyövuodella. Tällä tavoin sopeutettiin toiminta alenevaan valtion rahoitukseen ja tasapainotettiin konsernin talous. Monilla eri toimenpiteillä saatiin talous tasapainotettua ja tuloskehitys kääntymään positiiviseksi.

TTS-konsernin taloudellinen tulos tilikaudella 2016 oli olosuhteet huomioon ottaen varsin tyydyttävä. TTS-konsernin kokonaistuotot olivat 23,57 miljoonaa euroa (v. 2015 24,69 M€) ja kokonaiskulut 22,74 miljoonaa euroa (25,17 M€). Tilivuosi 2016 oli 0,83 M€ ylijäämäinen. Konsernin vakavaraisuus nousi edellisvuodesta ja oman pääoman osuus on nyt 75,5 prosenttia taseen loppusummasta. TTS-konserni on siis hyvin vakavarainen organisaatio.

Vuosi 2016 oli vahvan kehitystyön aikaa. Kuluneen vuoden aikana TTS uudisti koko henkilö- ja tavaraliikenteen koulutuskaluston vastaamaan nykyisiä tarpeita. Rakentamisen alalla panostettiin puurakentamisen koulutuksen kehittämiseen. Autoalalla saatiin uusia kansainvälisiä asiakkuuksia, jotka vahvistavat asemaamme myös kotimaassa. Toimintavuoden aikana aloitettiin myös useiden ryhmien kanssa yrittäjyyskoulutuksia. Pääasiassa koulutuksia järjestettiin kuljetusalan ja metsä- ja maatalousalan ammattilaisille. Yrittäjyyskoulutus on vahvistanut asemaansa TTS:n koulutustarjonnassa. Vuoden 2016 aikana aloitettiin useita maa- ja metsätalouden kehittämishankkeita. Pääosa hankkeista keskittyi tuottavuuden ja tehokkuuden sekä alan koulutuksen kehittämiseen. Lisäksi suuntasimme kehityspanoksia digikoulutuksen kehittämiseen.

TTS:n johtokunnan/hallituksen kokoonpano tukee erinomaisesti toimintaamme. Hallitus koostuu usean eri toimialan avainhenkilöistä. Hallitusta johtaa Isku-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Arto Tiitinen. Varapuheenjohtajana toimii Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin. Jäseninä ovat toimitusjohtaja Mari Vasarainen Autoliikenteen Työnantajaliitosta, toimitusjohtaja Matti Peltola Koneyrittäjäin liitosta, koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitosta, toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK:sta ja toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry:stä. Hallituksen vahva osaaminen auttaa TTS:n toimivaa johtoa merkittävällä tavalla.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto