Toiminimi erottaa yrittäjän elinkeinotoiminnan hänen muusta toiminnastaan, mikä on tärkeää esimerkiksi kirjanpidon vuoksi ja toiminnan taloudellisen tuloksen määrittämiseksi. Elinkeinotoiminnan tuloksen erottaminen muista tulonlähteistä on tärkeää verotuksen kannalta, sillä verotuksessa elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan eli ns. henkilökohtaisen tulolähteen tuloja ja menoja käsitellään toisistaan erillisinä kokonaisuuksina.

Kun elinkeinotoimintaa harjoitetaan yhdessä jonkun toisen kanssa, on sen tapahduttava yhtiömuodossa. Yhtiömuodoista hallinnollisesti keveimpiä ovat henkilöyhtiöt – avoin- ja kommandiittiyhtiö. Nämä henkilöyhtiöt eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä, eli ne eivät voi tehdä sopimuksia itsenäisesti vaan sopimukset tekevät yhtiön omistajat.

Avoimessa yhtiössä on kaksi tai useampia yhtiömiehiä, jotka kaikki ovat tasavertaisessa asemassa suhteessa yhtiön ulkopuolisiin. Tämä tarkoittaa, että jokainen avoimen yhtiön yhtiömies voi itsenäisesti tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia yrityksen nimissä. Jokainen yhtiömies myös vastaa yhtiön veloista ja muista velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Vaikka ulospäin yhtiömiehet ovat tasaveroisia, voidaan yhtiömiesten vastuita ja velvollisuuksia yhtiön sisällä säätää yhtiösopimuksella. Esimerkiksi omistusoikeudet, päätäntävalta ja vastuut yhtiön sisällä voivat yhtiösopimuksen perusteella jakautua toisinkin kuin ulospäin suuntautuva vastuu ja edustusvalta.

Kommandiittiyhtiössä on aina kahdenlaisia yhtiömiehiä; vastuunalainen yhtiömies edustaa yhtiötä ulospäin ja vastaa yhtiön velvoitteista kaikella omaisuudellaan. Äänetön yhtiömies ei voi edustaa yhtiötä, eikä tehdä sopimuksia sen puolesta ja hän vastaa yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomapanoksella. Äänetön yhtiömies saa sijoittamalleen pääomalle korkotuottoa yhtiösopimuksessa sovitun prosentin mukaan.

Osakeyhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka nimissä voidaan tehdä omistajistaan riippumattomia sopimuksia. Osakeyhtiötä edustaa lähtökohtaisesti yhtiön hallitus. Yhtiöllä voi olla myös toimitusjohtaja, jonka tehtävän on hoitaa yhtiön päivittäistä johtamista hallituksen ohjauksessa. Hallituksen valitsee yhtiökokous, jossa yhtiön omistajat käyttävät omistusosuutensa mukaista päätösvaltaa. Osakeyhtiössä yhtiö ja sen omistajat on erotettu siten, ettei omistaja voi pelkän omistajuutensa turvin tehdä sopimuksia yhtiön puolesta, mutta toisaalta hän vastaa yhtiön veloista ainoastaan sijoittamallaan pääomalla.

Osuuskunta on myös itsenäinen oikeushenkilö, jonka jäsenmäärä ja osuuspääoma eivät ole ennalta määrättyjä. Sen tarkoituksena on jäsentensä taloudellinen tukeminen siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan palveluita. Osuuskunnassa jokaisella jäsenellä on – osakeyhtiöstä poiketen - yhtä suuri ääniosuus. Jäsenen vastuu osuuskunnan veloista rajoittuu sijoitetun osuuspääoman määrään.