Metsuri- ja metsäpalvelualalla yrittäjäksi ryhtyminen on tällä hetkellä monelle houkutteleva uravaihtoehto, sillä metsäteollisuuden suurinvestoinnit ovat lisänneet tulevaisuudenuskoa ja kasvunäkymiä koko toimialalle ja metsäpalveluiden markkinat ovat hiljattain avautuneet tasapuoliselle kilpailulle. Suuretkaan toimijat eivät ole vielä onnistuneet pääsemään asemaan, jossa ne pystyisivät hinnalla tai palvelun laadulla pitämään uudet alalle pyrkijät poissa markkinoilta, joten alalle tulon kynnys on suhteellisen matala, varsinkin kun palveluyrityksen perustamisinvestointikin on yleensä pieni.Metsänhoitotöiden koneellistamisaste on Suomessa myös vielä kohtuullisen alhainen, joten ammattitaitoisille metsureille on tarjolla hyvin töitä. Mm. töiden kausiluonteisuus on kuitenkin monin paikoin pitänyt vakituisen palkkatyön tarjonnan vähäisenä, joten oman metsuripalveluyrityksen perustaminen on monille edelleen varteenotettava vaihtoehto työllistyä alalle. Vaikka metsuri- tai metsäpalveluyrityksen perustaminen voi olla matalan kynnyksen takana, sen menestyksekäs toiminta – ainakin taloudellisessa mielessä – vaatii paljon muutakin kuin erinomaista palvelua ja työn laatua varsinaisessa metsuri- tai suunnittelutyössä. Taloudellisen menestyksen edellytyksenä on käytössä olevien resurssien tehokas hyödyntäminen ja onnistunut hinnoittelu. Näissä onnistuminen edellyttää hyvää oman yritystoiminnan ja sen vahvuuksien tuntemista ja nopeaa reagointia toimintaympäristön muutoksiin.

Pieni yritys ei tarvitse monimutkaisia johdon tietojärjestelmiä, mutta jonkinlainen systemaattinen menetelmä tuotantotietojen keräämiseksi on tarpeen esimerkiksi hinnoittelun ja investointien suunnittelun tarpeisiin. Tarve korostuu yrityksissä, joissa palveluvalikoima laajenee ja yrittäjä ei enää yksin hoida kaikkia asioita ”maan ja taivaan välillä”. Monesti yritykseen kertyy jo nykyisellään paljon tietoa tuotannosta ja sen tehokkuudesta, mutta tietoa ei osata jalostaa päätöksentekoa palvelevaan muotoon.