Yrityksen lyhyen aikavälin suunnittelulla tarkoitetaan yhden tilikauden tai sitä lyhemmän aikavälin suunnittelua. Pitkän aikavälin suunnitelma (strategia) antaa suuntaviivat tälle suunnittelulle. Lyhyen aikavälin suunnitelmat on laadittava ja toteutettava siten, että ne toimivat välitavoitteina pitkän aikavälin tavoitteisiin pääsemisessä.

Yrityksen budjetti on vuositason talousjohtamisen keskeinen työkalu. Yritys asettaa sen avulla tavoitteensa, toteuttaa siinä määriteltyjä toimenpiteitä ja tarkkailee tavoitteiden toteutumista. Tehokkaasti käytettynä budjetti tarjoaa mahdollisuuden asettaa suoritustavoitteita järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.

Budjetti on yrityksen tavoitteellinen toimintasuunnitelma, jossa määritellään aktiviteetit, resurssit, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Se sisältää edullisimman taloudellisen tulostavoitteen budjettikaudelle.

Budjetti

Budjetoinnin hyödyt yrityksen johtamisessa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 232)

Budjetin laadinta ja käyttö pakottaa yritysjohdon miettimään toiminnan tavoitteita, toimintatapoja ja niihin sitoutumista, sekä analysoimaan tavoitteiden ja toteutumien eroja. Tämä budjetointiprosessi auttaa yritystä sen tavoitteiden saavuttamisessa.

Budjettitarkkailun avulla pyritään tarkkailemaan budjettitavoitteiden toteutumista ja syntyneitä eroja sekä analysoimaan erojen syitä. Budjettitarkkailun perimmäisenä tavoitteena on ohjata yrityksen toimintoja siten, että yritys kykenee mahdollisimman hyvin saavuttamaan budjettitavoitteensa.

Budjettierot voidaan jakaa määrä- ja hintaeroihin. Määräero syntyy esimerkiksi, jos yritys ostaa raaka-ainetta enemmän kuin se on budjetoinut. Hintaero muodostuu tuotantopanosten tai myytävän tuotteen hintaerosta budjetoituun hintaan verrattuna.

Esimerkki/Budjetointi

Tietolaatikko/Kassabudjetti