• Tuotantorakennuksen vesihuollon suunnittelussa tulee selvittää veden tarpeet eri käyttöpisteissä:
 • eläinten juomavesi, esim. maitotiloilla 100 – 150 ltr / lypsylehmä
 • lypsinlaitteiden pesuvesi, 500 – 1000 ltr / vrk
 • muut käyttövedet, 500 – 1000 ltr / vrk

Suunnittelussa otettava huomioon:

 • oman kaivoveden laatu, puhdistamon tarve
 • vesipumpun ja painesäiliön tarve, koot, tehot
 • veden virtausnopeus juomakuppeihin / juomanippoihin
 • juomaveden lämmitystarve
 • juomavesialtaiden sijoitus ja puhdistettavuus
 • kylmien rakennusten juomalaitteiden jäätymisen esto
 • jaloittelutarhan vesihuolto
 • eläintilassa riittävästi letkuliitäntäpisteitä
 • jalkineiden pesupisteet likaisen ja puhtaan alueen rajalle
 • kylmävesiputkien pinnoille tiivistyvä kosteus, putkien lämpöeristykset
 • putkistojen suojaus eläinliikennealueella
 • putkistojen maadoitus
 • etäisyydet sähkölaitteisiin


Jätevedet, viemäröinti, käsittely

 • eläinrakennuksen jätevedet sisältävät orgaanisia aineita, maitojäämiä, erilaisia pesu- ja desifiointiaineita
 • lypsylaitteistosta ja tilasäiliön pesusta tuleva vesi on voimakkaasti emäksistä
 • lattiakaivojen sijaintiin ja niiden suojaritilöiden materiaaliin on kiinnitettävä erikoista huomiota
 • rakennuksen sisäiset viemäriputket (PVC) mitoitetaan viemäröitävän kohteen mukaan
 • ympäristönsuojelulaissa (YSL) 86/2000 ja 15.3.2011 voimaan astuneessa jätevesiasetuksessa on annettu määräyksiä jätevesienkäsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
 • sosiaalitilojen WC-vedet voidaan viemäröidä suoraan lietelantalaan, mutta ei koskaan rakennuksen sisällä oleviin lietelantakouruihin
 • näiden ja muiden lantalaan johdettujen jätevesien määrä on lisättävä lantalan mitoitustilavuuteen. Tarvittava lisätilavuus vaihtelee 150 – 350 m3 vuodessa
 • eläinmäärän ollessa yli 30 lypsylehmää tai tila muutoin tarvitsee ympäristöluvan jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset esitetään ympäristölupapäätöksessä