• suunnittelija laatii pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten
  • pääpiirustuksiin kuuluu asemapiirros, pohjapiirustukset jokaisesta kerroksesta erikseen, leikkauspiirustus ja julkisivupiirustukset sekä hormipiirustus
  • pääpiirustuksissa on esitetty rakennuksen pinta-ala ja tilavuustiedot ryhmiteltynä uusiin, vanhoihin ja laajennustietoihin ja niiden summiin
  • rakennuslupapäätös ja vahvistetut pääpiirustukset tulee säilyttää huolellisesti työmaalla sekä rakennuksen valmistuttua kyseisessä rakennuksessa
  • piirustuksia ei saa luovuttaa muuhun tarkoitukseen kuin rakennustyön aikaisissa tarkastuksissa käytettäväksi.

 

 

Asemapiirros on useimmiten laadittu mittakaavaan 1:50 tai 1:200. Asemapiirroksessa esitetään mm. lattian ja tontin korkeussuhteet, suunnitelma pintavesien poisjohtamiseksi korkeuskäyrin varustettuna (tontin kuivatussuunnitelma) sekä liittyminen tiehen.

Pohjapiirros laaditaan mittakaavaan 1:100 tai 1:50. Pohjapiirroksessa esitetään mm. vesi- ja viemärikalusteet, palo-osastot poistumis- ja varateineen sekä ilmanvaihtojärjestelyt.

Leikkauspiirustukset on esitetty mittakaavassa 1:100 tai 1:50 ja julkisivupiirustukset mittakaavassa 1:100.

Rakenneleikkaus laaditaan mittakaavaan 1:20, ja se sisältää tiedot yläpohjasta, ulkoseinästä, alapohjasta, sokkelista sekä kosteiden tilojen vesieristyksistä.

Hormipiirros laaditaan mittakaavaan 1:20, ja siinä on näytetty myös hormiin liittyvät rakenteet.