• kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa
 • jo julkisivujen muutos, esim. aukkojen teko tai kiinnilaitto tai esim. kantavan rakenteen poisto edellyttävät lupamenettelyä
 • luvan myöntää paikallinen rakennusvalvontaviranomainen
 • tarvittavat luvat selviävät kyseisen kunnan rakennusvalvonnasta

 • varaa lupaprosessiin aikaa, eli lupien hakemista on syytä valmistella jo hankesuunnitteluvaiheessa
 • kaavoitetuilla alueilla lupaprosessit ovat yleensä yksinkertaisia, mikäli suunnittelu tehdään kaavan mukaisesti
 • haja-asutusalueella hanke saattaa tarvita poikkeusluvan

 • rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on tiedotettava naapureita, joilla tarkoitetaan viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita
 • rakennuttajan on lisäksi tiedotettava vireillä olevasta rakennushankkeesta rakennuspaikalla
 • kunnan rakennustarkastaja osaa neuvoa kaikissa viranomaislupia koskevissa asioissa

 • rakennuslupaa haetaan, kun pääpiirustukset valmistuvat
 • rakennuslupaa haettaessa on nimettävä rakennuksen suunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI- suunnittelija
 • suunnittelun lähtökohtana ja rakennusluvan saannin varmistamiseksi, selvittelytyössä on syytä käyttää rakennusalan suunnittelukoulutuksen saanutta asiantuntijaa
 • joku edellä mainituista tai joku muu riittävän pätevyyden omaava hakijan edustaja nimetään lain tarkoittamaksi pääsuunnittelijaksi
 • pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta, ja myös siitä, että lupahakemus liitteineen on kunnossa silloin kun se jätetään rakennusvalvontaan
 • rakennusluvan hakeminen kannattaa liittää pääsuunnittelijan tehtäviin, putkikuvien hyväksyminen liitetään LVI-suunnittelijan tehtäviin, rakennekuvien hyväksyntä rakennesuunnittelijan tehtäviin jne.
 • rakennuslupahakemuksen käsittely keskeytyy aina puutteiden tai virheiden ilmaantuessa. Käsittely jatkuu, kun suunnitelmaa on siltä osin täydennetty tai korjattu.