• toimiva ilmanvaihto pitää tuotantorakennuksen ilman hyvänä kaikkina vuoden aikoina
 • rakennus pysyy kuivana ja kaasupitoisuudet ovat alle sallittujen enimmäispitoisuuksien
 • hyvällä ilmanvaihdolla vaikutetaan karjan terveyteen, tuotostasoon ja käyttäytymiseen
 • tuotantorakennuksen ilmanvaihdon suunnittelu on erittäin vaativa tehtävä, jonka suunnittelussa kannattaa käyttää ilmanvaihdon asiantuntijaa
 • muista, että iv-laitteiden myyjä ei ole ainoa asiantuntija!
 • pyydä myyjältä kirjallinen takuu siitä, että vaaditut ilmamäärät toteutuvat tarjotuilla laitteilla.
 • kaikki ostotapahtumaan liittyvät vaatimukset ja lupaukset on hyvä kirjata ostosopimukseen.
 • ilmanvaihto- ja energiantarvelaskelma on hyvä perusta ilmanvaihtotarjousta pyydettäessä.

 Tuotantorakennuksen huoneilmalle asetettuja vaatimuksia

 • Hiilidioksidi, CO2 , 3000 ppm =(miljoonasosa) = (cm3 / m3)
 •  
  • - Navetan kaasuista hiilidioksidi ( CO2 ) on painavin navetan kaasuista
  • - Sisäilman kosteuspitoisuus yleensä alle 80 %.
  • - Jos CO2 pitoisuus < 3500 ppm, niin kosteuspitoisuus vielä alle 85 %.
- Raittiin ilman CO2 pitoisuus on ~350 ppm.
 • Ammoniakki, NH3 , 10 ppm, 25 ppm siipikarjarakennuksissa
  • - Ammoniakki ( NH3 ) on kevyt, voimakkaasti vesiliukoinen, hengityselimille haitallinen kaasu
  • - Ärsytys ja haittavaikutus alkavat 20 - 25 ppm:n (14 - 18 mg/m3) pitoisuudessa
 • - Ammoniakkipitoisuus on kohonnut yleensä niissä navetoissa, joissa ilmavirtaukset huuhtelevat voimakkaasti eläinten kulkuväyliä ja lantakouruja
 • Rikkivety, H2S , 0,5 ppm
  • - Hajukynnys: 0,008 ppm; mädän kananmunanhaju varoittaa hyvin terveysvaarasta, mutta hajuaisti turtuu altistumisen jatkuessa ja lamaantuu yli 100 ppm:n (150 mg/m3) pitoisuuksissa
- jos havaitaan, on syy selvitettävä välittömästi. Erittäin vaarallinen kaasu
 • Häkä, CO, 5 ppm
- Ei yleensä ongelmaa. Diesel ja kaasukäyttöiset laitteet
 • Orgaaninen pöly 10 mg / m3
- rehupöly, punkit, sienet, virukset, bakteerit

 

Ilmanvaihdon periaatteet

Koneellinen ilmanvaihto

Alipainejärjestelmä

 • Korvausilman tulo perustuu eläintilaan koneellisesti tai luonnollisesti muodostettuun lievään alipaineeseen, yleensä alle 30 PA
 • Talviaikana tulee huolehtia toiminnasta pois kytkettyjen poistohormien sulkemisesta käsi tai moottorikäyttöisillä sulkupelleillä. ( Käytössä on myös huomattava määrä ns. perhospeltejä, jotka sulkeutuvat poistopuhaltimen sammuttua. Likaantuessa epävarma toiminta.)
 • Alipainejärjestelmän oikeiden säätöjen mahdollistamiseksi on hyvä hankkia alipainemittari
 • Rakennuksen alaosa tulee olla tiivis eläintasolle syntyvien kylmien ilmavirtojen minimoimiseksi
 • Huomioitava myös sosiaalitilojen ilmanvaihdon oikea toiminta

Tasapainejärjestelmä

 • perustuu tarvittavan korvausilman hoitamista eläintilaan koneellisesti
 • painehäviöt poistopuhaltimille pienenevät
 • eläintilassa kuitenkin pidettävä lievä alipaine 2..3 PA
 • Liittyy usein tuloilman kanavointiin, jolloin tuloilmaa voidaan esilämmittää

Ylipainejärjestelmä

 • korvausilmaa tuodaan sisään siten, että syntyy lievä ylipaine
 • ongelmana kosteuden tiivistyminen ja rakenteiden kostuminen
 • ei suositella

Luonnollinen ilmanvaihto

 • Perustuu ulkoilman ja sisäilman tiheyden eroihin sekä tulo- ja poistoaukkojen korkeuseroihin
 • Ilman sisääntuloaukkoja vähintään 2 cm2 / korvausilmakuutio
 • Poistoilmahormien pinta-alan oltava pienempi tai korkeintaan yhtä suuri kuin sisääntuloaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala

 

Ilmanvaihdossa esiintyviä ongelmia

Minimi-ilmanvaihto liian suuri

 • Ilman liiallinen kuivuus
 • Tarpeeton energian kulutus

Minimi-ilmanvaihto liian pieni

 • Hiilidioksidi taso nousee
 • Kosteuspitoisuus nousee
 • Kaikkien haitallisten aineiden pitoisuudet nousevat
 • Säästetään lämmityskustannuksissa

Laitteiden säädöt

 • ilmasuihkujen heittopituudet liian lyhyet / liian pitkät
 • ei sekoitu huoneilmaan / liian pieni tulonopeus
 • liian suuret ilmavirtaukset

Maksimi-ilmanvaihto liian pieni

 • sisä- ja ulkolämpötilan ero kasvaa
 • puhaltimet kuormittuvat liikaa, jos alipaine kasvaa

Melu

 • pitää olla alle 65db
 • väärät kiinnitykset
 • ei äänilukkoja

Ilmanvaihtolaitteet


Poistopuhaltimet

 • Karjarakennusten poistopuhaltimiksi valitaan pääasiassa aksiaalipuhaltimia, joiden painehäviöiden sieto on heikko, tavallisimmin 60 …150 PA
 • Huom ! Valitse aina samanlaisia puhaltimia samaan ilmatilaan
 • Puhaltimien kierroslukunopeudet ovat 900 r/min ja 1400 r/m
 • Pienemmän kierrosluvun omaavat puhaltimet kestävät painehäviöitä vähemmän, mutta ovat ääneltään hiljaisempia
 • Tavallisesti karjasuojiin sijoitettujen puhaltimien ottoteho on 200 – 1000 W
 • Keskipakopuhaltimet kestävät hyvin kuormitusta, mutta niiden energian kulutus on myös suuri
 • Puhaltimien sijainti poistohormissa vaikuttaa myös niiden toimintatehoon, kuten myös kaikki esteet, esim. säätöpellit, lämmön talteenotto jne.

 • Poistohormi
 • polyuretaanihormi, yleensä tehdasvalmisteinen
 • paikalla tehdyt, lämpöeristeenä esim. suulakepuristettu polystyreeni
 • poistohormissa painehäviöitä aiheuttavat:
 • pinnat
 • muoto: pyöreä, neliö, suorakaide
 • mutkat
 • puhaltimen verkko
 • säätöpellit
 • sadehattu
 • ääniloukko
 • ilmanohjauskartio - vähentää

Korvausilmanjakolaitteet

 • säädettävät korvausilmaluukut ( 1cm2 = 1 m3/h > ilman nopeus tällöin korvausilmaluukun suulla 2,78 m/s
 • heittopituus riippuu sisään tulevan ja huonelämpötilan erosta, sekä lämmityslähteiden sijainnista
 • alipaineeseen ja sisäilmansekoitukseen perustuvat jakolaitteet; esim Delavalin Venticit
 • koneelliseen sisäänpuhallukseen perustuvat laitteet; esim Karjatilatarvikkeen Fristamat, useat kanavaratkaisut
 • alipaineeseen perustuvat kangaskanavat
 • rakenteellinen ratkaisu ns. korvausilmakatto
 • Ns. itkupintaratkaisu
 • paikanpäällä toteutetut rakoratkaisut
 • korvausilmakanavissa ilmannopeus ei saa ylittää 5 m/s

Eläinsuojan lämmitys

 • vesikiertoiset lämmityspatterit ja putkistot
 • ilmalämmityspatterit ja ilmalämmityslaitteet (asuinkäyttöön tarkoitetut eivät kestä navettaolosuhteita)
 • vesikiertoiset vaativat yleensä jäätymissuojan
 • glykoolikiertoinen, vaatii nesteen kierrätykseen erikoispumpun ja muutenkin liitokset on tehtävä tiiviimmiksi
 • sähkövastuksella varustetut puhaltimet, huomioitava sähköturvallisuuden asettamat vaatimukset

 Putkipatterit

 • Vesikiertoiset lämmitysputkistot ovat edullisia hankintahinnaltaan ja sopivat helpon puhdistettavuuden vuoksi hyvin eläintilaan
 • lämmön luovutus 75 mm putkella noin 100 W/m

Kattolämmitys

 • Soveltuu hyvin esim. lypsyaseman lämmitykseen, vasikkakarsinoiden ja porsastilojen lämmitykseen
 • Käyttökohteena voi olla myös ne tilat joiden pintalämpötiloja halutaan nostaa kondenssikosteuden vähentämiseksi rakenteiden pinnoilla
 • Edullinen hankintakustannuksiltaan

Lattialämmitys on eläintiloissa hyvin kyseenalainen mm seuraavista syistä:

 • pintojen kuivaukseen kuluu paljon energiaa, lisää huonetilan kosteuspitoisuutta ja lisää ilmanvaihdon tarvetta
 • paras lattioiden kuivaustapa on tehdä niihin kunnolliset kaadot lattiakaivoille päin
 • säätyy hitaasti ulkolämpötilojen vaihtelujen mukaan
 • yli kolmenkymmenen asteen lämpötila, kosteus ja orgaaninen pöly muodostavat kasvualustan monille mikrokasvustoille
 • lämmitystapa ei ole hoitajan kannalta toimiva ratkaisu, eri asia kuin asuintiloissa ja huoltotiloissa

Eläinsuojien ilmanvaihtojärjestelmään kytketyt lämmön talteenottolaitteet.

 • Toimivat ratkaisut aiheuttavat painehäviöitä ilmanvaihtojärjestelmässä niin paljon, että taloudellisuus on usein kyseenalaista
 • Talvella kovilla pakkasilla eläinrakennuksen kosteuspitoisuus yleensä alhainen
 • Maidon jäähdytyslämmön hyödyntäminen

Ilmanvaihto- ja energialaskelma laitevalintojen perusta >>>