• Suunnittelu alkaa käytännössä hankesuunnittelusta, etenee rakennussuunnitteluun ja edelleen yksityiskohtaisempaan tekniseen suunnitteluun. Hankkeeseen on varminta palkata pääsuunnittelija ohjaamaan hanketta jo hankesuunnittelun alussa.

SUUNNITTELIJOIDEN VALINTA

 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävistä ja vastuusta määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 119§:ssä:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

 • Rakennuttavalla viljelijällä itsellään ei tarvitse olla maankäyttö- ja rakennuslain vaatimia edellytyksiä
 • Rakennuttajan tulee täyttää huolehtimisvelvollisuutensa hankkimalla käyttöönsä hankkeen vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttäviä suunnittelijoita ja asiantuntijoita
 • Vaatimuksia suunnittelijoiden pätevyydelle esitetään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sekä Maa- ja metsätalousministeriön rakentamisohjekokoelmassa
 • Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus
 • Pääsuunnittelijan ei tarvitse olla piirustusten laatija, vaan hän voi olla esim. rakennustyövaiheessa oleva vastaava työnjohtaja tai rakennuttajan palkkaama rakennustöiden valvoja
 • Muut hankkeessa tarvittavat suunnittelijat valitaan yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa
 • Rakennussuunnittelijan tehtäviin kuuluu lainoitukseen ja rakennusluvan hakua varten tarvittavien suunnitelmien sekä mahdollisten työselitysten ja mitoitettujen työpiirustusten laadinta. Hän voi laatia myös tarjouspyyntöasiakirjoja.
 • Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu ohjata rakenteellista suunnittelua ja huolehtia mm. siitä, että kaikki rakennusosat sopivat ja toimivat rakenteellisesti yhdessä. Hän laatii kohteesta lujuuslaskelmia ja tarkentaa pääsuunnitelmia materiaalien vahvuuksilla ja mitoituksilla.
 • Sähkösuunnittelija ja LVI-suunnittelija on hyvä kiinnittää hankkeeseen heti rakennussuunnittelun alussa, jolloin kaikki voivat ottaa paremmin huomioon toistensa vaatimukset.
 • Kaikkien suunnittelijoiden kanssa tulee laatia suunnittelusopimus, jossa määritellään tehtävänjaot, suunnitelmien sisältö ja annetut lähtötiedot sekä palkkion suuruus.

 

 

 

 

Linkit