Lisä- ja muutostyöt

 • Tehtyihin suunnitelmiin tulee yleensä rakennushankkeen aikana muutoksia, jotka vaikuttavat myös tehtyihin sopimuksiin.
 • Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) ja Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot (RYHT 2000) määrittelevät toimintatavat rakennushankkeen lisä- ja muutostöiden osalta.
 • Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa.
 • Muutostyö (muutos, lisäys tai vähennys) on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos.

 • Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan viljelijän vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi.
 • Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. Urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan käsiteltävä muutostyötä koskeva tarjous viipymättä.
 • Muutostyötä ei saa ryhtyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaikutuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu.
 • Poikkeuksena pienet ja kiireelliset muutostyöt, joita tilaaja tai hänen valtuuttamansa henkilö voi määrätä.

   
 • Määräys on merkittävä työmaapäiväkirjaan.
 • Muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan on sovittava kirjallisesti mahdollisimman nopeasti.
 • Muutostöiden sopimisessa ja kirjaamisessa on hyvä käyttää apuna lomakepankista löytyvää lisä- ja muutostyölomaketta.
 • Rakennussuunnitelman muuttamisesta tulee urakoitsijan saada urakkahintaan muutosta vastaava lisäys tai tilaajan vastaava hyvitys.
 • Muutostöissä noudatetaan sopimusasiakirjoissa määriteltyjä tai vastaavin perustein sovittuja hintoja.
 • Urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos muutos- tai lisätyö pidentää urakoitsijan suoritusta.