• Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista.
  • Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä kunnan rakennustarkastaja.
  • Rakennushankkeen laadusta ja laajuudesta riippuen aloituskokoukseen voidaan kutsua myös rakennussuunnittelija, erityissuunnitelmista vastaavat suunnittelijat, rakennuttajan tarpeellisiksi katsomat henkilöt sekä rakennusvalvontaan osallistuvat kunnan muut viranomaiset.
  • Aloituskokouksen puheenjohtajana toimii yleensä rakennusvalvontaviranomaisen edustaja.
  • Rakennushankkeeseen ryhtyvän valitsema henkilö toimii pöytäkirjan pitäjänä.
  • Aloituskokouksen tarkoituksena on selvittää rakentamiseen liittyvät vastuut ja käydä läpi rakentamiseen liittyvä viranomaisvalvonta.
  • Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheen vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.
  • Aloituskokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa.

Aloituskokouksen pöytäkirjan laadinnassa voi käyttää apuna lomakepankista saatavaa lomakepohjaa.