Työssäoppimisen alkaessa kannatta käyttää aikaa toinen toisiinsa tutustumiseen. Tämä auttaa luottamuksellisen suhteen syntymistä. Työpaikkaohjaaja voi kertoa omia kokemuksiaan oppimisesta ja työelämän aloittamisvaiheista. Monesti tällainen tieto on arvokasta nuorelle ohjattavalle. Niistä kertominen laukaisee usein ohjattavan alkujännitystä ja hänen on helpompi kertoa itsestään ja kokemuksistaan.

Ohjattavaan voi tutustua keskustelemalla esim. hänen harrastuksistaan, hänen kiinnostuksen kohteistaan, hänen kouluaikaisista kokemuksistaan. Mikäli nuori on kokenut koulutilanteet hankaliksi ja hänelle on jäänyt niistä ikäviä muistoja ja osaamattomuuden tunnetta, on tärkeää, että työssäoppimisessa tulisi onnistumiskokemuksia. Työpaikkaohjaajan ymmärtävä asenne ja rohkaiseminen hälventävät nuoren mahdollisia epäonnistumisen pelkoja. Kun ohjaaja on ohjattavan taustasta tietoinen, osaa hän soveltaa omaa ohjaustaan tilanteen mukaisesti.

Tutustumisvaiheessa on ehdottoman tärkeää selvittää

  • ohjattavan osaaminen ja miten sitä voi hyödyntää työssäoppimisessa
  • oppimiselle asetettavat tavoitteet sekä keinot ja toimintatavat, joilla tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

 Myös seuraavista asioista on hyvä keskustella yhdessä:

  • arvio tarvittavan ohjauksen määrästä
  • kuinka usein ja milloin säännölliset ohjauskeskustelut pidetään. Kun niistä on sovittu, ajat kannattaa merkitä kalenteriin
  • miten muu ohjaus järjestetään (esim. työn tekemisen ohessa näyttämällä, ohjattavan kirjalliset tehtävät)
  • ohjattavan tyypillisin tapa oppia
  • mahdolliset rajoitteet työntekemisen ja oppimisen suhteen

Ohjaussuhteen luominen vaatii alussa työpaikkaohjaajalta melkoisesti aktiivisuutta. Hän toimii oppimisprosessin käynnistäjänä. Ohjaussuhteen kehittyessä ja ohjattavan oppimisen edetessä työpaikkaohjaajan aktiivinen rooli vähenee ja ohjattavan kasvaa.