Osaamisen arvioinnin tavoitteena on, että ohjattava tietää, mitä hän jo osaa ja mitä hänen on vielä opeteltava ja opittava. Osaamista arvioidaan koko työssäoppimisen ajan antamalla ohjattavalle jatkuvaa suullista ja/tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Osaamisen arvioinnissa painottuu erityisesti arvioinnin ohjaava tehtävä.
 

Hyvään palautekäytäntöön kuuluu myös se, että työpaikkaohjaaja pyytää palautetta omasta toiminnastaan.

Hyvin annettu palaute tarkoittaa seuraavaa:

 • Palautetta annetaan säännöllisesti ja riittävän usein
    -   joko päivittäisen työnteon ohessa tai
    -   mahdollisimman pian työsuorituksen jälkeen tai
    -   ohjauskeskustelussa
 • Palaute annetaan suoraan vastaanottajalle
 • Positiivista palautetta annetaan pienestäkin edistymisestä, ei pelkästään hyvästä lopputuloksesta.
 • Palaute kannustaa ja antaa ohjattavalle tietoa ja ideoita oppimisen tueksi
 • Palaute motivoi ja parantaa oppimistuloksia
 • Palaute on konkreettista, suoraa ja rehellistä
 • Palaute pohjautuu tosiasioihin, ei mielikuviin tai tulkintoihin.
 • Palautetta annettaessa arvioidaan ohjattavan suoritusta ja toimintaa, ei hänen persoonaansa.
 • Palaute on perusteltua ja on tärkeää, että palautteen antajan sanallinen ja sanaton viestintä tukevat toisiaan.
 • Palautetta annetaan sopiva määrä kerrallaan, ei liian paljon


Kehittävän palautteen antamisessa huomioitavaa:

 • Vaikka kehittävää palautetta saattaa olla vaikea antaa ja vastaanottaa, älä unohda sitä
 • Kehittävä palaute annetaan kahden kesken kasvokkain rauhallisessa mielentilassa
 • Hyväksyvä, luottamuksellinen ja rauhallinen ilmapiiri palautetilanteessa on tärkeä
 • Varaa palautteen antamiselle aikaa ja sopiva paikka
 • Kerro miksi ja ketä varten palautetta annetaan
 • Anna ohjattavan ensin arvioida omaa työsuoritustaan
 • Anna oma palautteesi ja täydennä ohjattavan itsearviointia
 • Voit käyttää kolmivaiheista hampurilaismallia
    -    anna ensin myönteinen, yksityiskohtainen palaute siitä mikä on mennyt hyvin
    -    kerro sen jälkeen korjattava asia yksi kerrallaan, perustele miksi asia tai toimintatapa vaatii korjaamista sekä anna rakentavat parannusehdotukset
    -    anna lopuksi myönteinen kokonaisarvio ohjattavan toiminnasta
 • Pelko palautteen saamisesta saattaa herättää ohjattavassa halun puolustautua. Tämä näkyy erilaisina selityksinä, ylimielisyytenä tai vitsailuna.
 • Varmista, että ohjattava on ymmärtänyt saamaansa palautteen oikein.
 • Palautteella ei syytellä eikä nolata vaan kannustetaan ohjattavaa eteenpäin oppimisessaan