Kuuntele:

Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluu auttaa ohjattavaa arvioimaan itse omaa työskentelyään ja siinä edistymistään sekä peilaamaan oppimaansa työelämän vaatimuksiin. Keinoja työpaikkaohjaajalle tähän ovat:

 • Ohjattavalle annettu palaute, jota vasten hän peilaa omaa itsearviointiaan
 • Ohjattavan tekemien virheiden käsitteleminen yhdessä hänen kanssaan niistä oppimiseksi
 • Esim. seuraavat kysymykset ohjattavalle
  o    Missä kaikessa onnistuit?
  o    Mitkä työvaiheet osasit itsenäisesti?
  o    Mihin työvaiheisiin tarvitset lisää ohjausta?
  o    Mitä parannettavaa huomaat tässä suorituksessasi?
  o    Miten toimisit jatkossa vastaavanlaisessa tilanteessa?
  o    Mitä sinun pitäisi ensi kerralla tehdä toisin?

Työpaikkaohjaajan tulee auttaa ohjattavaa myös siinä, kun hän arvioi omia yleisiä työelämätaitojaan. Näitä ovat esim:

 • joutuisuus ja sen kehittyminen oppimisen myötä
 • täsmällisyys
 • oma-aloitteisuus
 • asennoituminen työhön
 • vuorovaikutustaidot
 • yhteistyökykyisyys
 • pitkäjänteisyys

Ohjattavan itsearviointitaito näkyy mm. siinä, että hän

 • tietää osaamisensa rajat ja osaa tarvittaessa pyytää apua ja ohjausta
 • pysähtyy pohtimaan ja tarkastelemaan omaa toimintaansa
 • ottaa saamastaan palautteesta opiksi
 • vastaa oppimisestaan ja kehittymisestään itse, ei syyttele muita tai siirrä vastuuta muille
 • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan ammattimaiseen työsuoritukseen ja omaan harjaantumisaikaansaItsearviointitaitojen kehittymisessä ohjattavat eroavat toisistaan paljonkin. Siihen vaikuttavat mm. ohjattavan itseluottamus sekä hänen aikaisempi kokemus ja harjaantuneisuus arvioinnissa.