• Mikäli rakennushanke on toteutettu urakkana, rakennustöihin liittyvät vakuudet ja takuut on määritetty rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan (YSE 1998) (RT 16-10660).
  • Rakennusaikaisen ja takuuajan vastuunsa täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen tai muun tilaajan hyväksymän vakuuden.
  • Vakuuden määrä merkitään sopimukseen.
  • Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin sanottu, rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 % ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta.
  • Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

  • Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan valmistuminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista, viljelijällä on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan.
  • Ellei sopimuksessa ole muuta sovittu, viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 %, kuitenkin sivu- ja aliurakassa 0,1 %, arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.

  • Urakoitsija vastaa suorituksestaan takuuajan, jonka pituus on kaksi vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty.
  • Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan takuuaikana ne urakkasuorituksessa ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi.
  • Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, puutteista ja haitoista, jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita viljelijä ei ole voinut kohtuuden mukaan havaita rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.
  • Tästä vastuusta urakoitsija on vapaa, kun 10 vuotta on kulunut rakennuksen vastaanottamisesta.