• Elinkeinonharjoittajien välisissä rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja osien kaupoissa noudatetaan vakuus ja takuuasioissa rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000).
 • Mikäli hankintasopimuksessa edellytetään myyjää antamaan vakuus, sen tulee olla 10 % toimituksen hinnasta, ellei toisin sovita.
 • Vakuutta koskeva vaatimus on esitettävä ennen hankintasopimuksen tekoa ja vakuus asetettava sopimuksessa määrätyssä ajassa.
 • Sopimuksessa voidaan myyjä velvoittaa antamaan vakuuden myös takuuajan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

   
 • On rakennuttajan vastuulla, että myyjä pystyy toimittamaan rakennustuotteet työmaalle aikataulun mukaisesti.
 • Rakennuttajan on huolehdittava mm. siitä, että tie työmaalle ja tavaroiden purkauspaikat ovat kunnossa ennen tavarantoimituksia.

 • Jos toimitusta ei voida täyttää joko lainkaan tai joltakin osalta tai tavaraa ei oteta vastaan sovittuna aikana, on osapuolen viipymättä ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle.
 • Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon, jonka suuruus on, ellei toisin ole sovittu, 0,5 % sopimuksen mukaisesta hinnasta kultakin täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 15 viikolta.

   
 • Myyjä antaa tavaralleen takuun kahden vuoden ajaksi, ellei toisin ole sovittu, kuitenkin enintään niin pitkäksi aikaa kuin ostajalla on takuuvastuu.
 • Myyjä on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan omalla kustannuksella poistamaan kaikki suorituksessaan takuuaikana ilmenevät virheet ja puutteet.
 • Myyjä vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, puutteista ja haitoista, jotka ovat aiheutuneet myyjän törkeästä laiminlyönnistä tai täyttämättä jääneestä suorituksesta ja joita ostaja ei ole voinut kohtuuden mukaan havaita rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.
 • Tästä vastuusta myyjä on vapaa, kun 10 vuotta on kulunut rakennuksen vastaanottamisesta.